Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

W dniu 23 października br. w siedzibie Departamentu PROW UMWW odbyło się kolejne z cyklu szkoleń dla LGR działających na terenie Wielkopolski. Z uwagi na charakter poruszanych zagadnień – systemowych i związanych z bieżącą weryfikacją projektów, na spotkanie zostali zaproszeni zarówno członkowie organów LGR jak i pracownicy biur.
Pracownicy Departamentu przedstawili wnioski wynikające z procesu weryfikacji wniosków o dofinansowanie, wniosków o płatność, jak i dokumentacji związanej z przetargami publicznymi. Zaprezentowano także spostrzeżenia z zakresu kontroli na miejscu realizacji operacji. Uprzejmie prosimy o przekazanie  tych wniosków Beneficjentom w trakcie szkoleń organizowanych na terenie LGR, zawartych w załączonych prezentacjach, celem jeszcze lepszego usprawnienia procesu wydatkowania środków z PO RYBY.
W trakcie dyskusji poruszono także zagadnienia związane z realizacją zasady n+2, gdzie pracownicy Departamentu doprecyzowali stanowisko SWW w kwestii aneksowania umów. Aneksowanie terminu złożenia wniosku o płatność jest możliwe po wyczerpującym wyjaśnieniu przez Beneficjenta powodów opóźnienia realizacji operacji. Ponadto SWW przychyla się pozytywnie do próśb dotyczących podziału operacji na etapy i wcześniejszym rozliczeniu projektu w części zrealizowanej. W imieniu Pani Emilii Dunal Dyrektora Departamentu, pracownicy ponowili prośbę o pomoc Beneficjentom w przygotowaniu wniosków o płatność przez LGR, co z pewnością przyspieszy późniejszą weryfikację w samorządzie województwa.
Elementem dyskusji była także przyszła perspektywa finansowa. W 2014 r. Departament planuje organizację ogólnokrajowej konferencji poświęconej tej tematyce, na którą zostaną zaproszeni przedstawiciele wszystkich instytucji zaangażowanych w realizację osi 4 PO RYBY celem omówienia zagadnień związanych z kontynuacją działań zapoczątkowanych w  obecnej perspektywie.
Dziękujemy za udział w szkoleniu i owocną dyskusję. Poniżej załączono prezentacje i zdjęcia ze szkolenia.


Fot. 1 Szkolenie dla Lokalnych Grup Rybackich

 

Fot. 2 Szkolenie dla Lokalnych Grup Rybackich

 

Fot. 1

Fot. 3 Szkolenie dla Lokalnych Grup Rybackich

 

Fot. 4 Szkolenie dla Lokalnych Grup Rybackich

 

Fot. 1

Fot. 5 Szkolenie dla Lokalnych Grup Rybackich


Prezentacje:

1. "Kwalifikowalność kosztów, interpretacje przepisów, podejście do weryfikacji" Alina Werda

2. "Dobre i złe praktyki w trakcie realizacji projektów w ramach osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013" Barbara Pryczek-Socha

3. "Zaliczki, rozliczanie projektów, realizacja wskaźników" Katarzyna Nowak

4. "Błędy najczęściej popełniane podczas przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz braki w dokumentacji stwierdzone w toku kontroli przetargów w ramach PO RYBY 2007-2013" Karol Szkurat

5. "Kontrole w ramach PO RYBY 2007-2013" Anna Rębowiecka

 

 

umww

 
Joomla Extensions powered by Joobi
Odsłon artykułów:
892475