Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Szanowni Państwo,

Na przestrzeni ostatnich miesięcy – w związku z pojawieniem się szeregu wątpliwości – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako Instytucja Zarządzająca PO RYBY 2007-2013 skierowała do samorządów województw wytyczne w zakresie naliczania odsetek od zaliczki – wypłaconej Beneficjentowi w ramach przyznanej pomocy – która została wydatkowana niezgodnie z przeznaczeniem. WW. wytyczne zobowiązują Samorząd Województwa Wielkopolskiego do bardziej restrykcyjnego podejścia, aniżeli te stosowane dotychczas.


Warto nadmienić, iż SWW jako jeden z pierwszych samorządów rozpoczął proces rozliczania wniosków o płatność, kiedy to wiele kwestii nie było jeszcze uregulowanych. W związku z powyższym SWW celem usprawnienia procesu weryfikacji i zapewnienia jednolitości postępowania wypracowywał podejście do ww. zagadnień na szczeblu województwa.


Obecnie – w celu zapewnienia jednolitości postępowania w skali całego kraju – SWW zmuszony jest do zmiany podejścia w kwestii naliczania odsetek na podstawie art. 207 ustawy o finansach publicznych.

Odsetki naliczane będą za każdorazową wypłatę środków z konta zaliczkowego / „ruch” środków na koncie zaliczkowym, z wyjątkiem:
•    sytuacji pobierania przez bank opłaty za prowadzenia konta, która następnie jest zwracana / uzupełniana przez Beneficjenta ze środków własnych,
•    sytuacji wpłacania przez Beneficjenta środków na konto zaliczkowe w celu uzupełnienia środków finansowych i możliwości zapłaty kwoty brutto faktury (pokrycie kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych jednym przelewem).


Inne sytuacje – nieopisane powyżej – jak np. pobranie środków z zaliczki przez komornika, urząd skarbowy, rozpatrywane będą indywidualnie, ze szczególnym uwzględnieniem wyjaśnień Beneficjenta i uprawdopodobnienia przez niego, że wypłata nie nastąpiła z jego winy.

Odsetki naliczane będą do dnia zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych środków na konto zaliczkowe lub (o ile taki zwrot nie nastąpił) na konto Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W sytuacjach nieokreślonych w procedurach, pismach oraz wytycznych Instytucji Zarządzającej, SWW przyjmować będzie rozwiązania korzystniejsze dla Beneficjenta.


 

 

 

umww

 
Joomla Extensions powered by Joobi
Odsłon artykułów:
794740