Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Samorząd województwa jako instytucja pośrednicząca dla osi 4 Programu – regulacje prawne

Urzędy marszałkowskie, jako organy wykonawcze samorządu województwa, będą realizowały zadania instytucji pośredniczącej. Wynika to z następujących regulacji:  
•    Rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 223/1 z 15.8.2006 r.) – art.58 nakłada na Państwa Członkowskie obowiązek wyznaczenia instytucji zarządzającej programem operacyjnym oraz możliwość wyznaczenia instytucji pośredniczącej w celu wykonania części lub całości zadań instytucji zarządzającej.
•    Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” - rozdziale VIII pkt. 1.2 Programu Operacyjnego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi określiło samorząd województwa, jako Instytucję Pośredniczącą dla osi 4 Programu
•    Ustawa  z dnia 3 kwietnia 2009 roku o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego – art. 5 stanowi, iż zadania instytucji zarządzającej w zakresie środków objętych programem operacyjnym, w tym związane z przyznawaniem pomocy, wykonuje instytucja pośrednicząca – dla osi 4 samorząd województwa.
Ponadto warunki i sposób wykonywania zadań instytucji zarządzającej przez samorząd województwa określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2009 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania zadań instytucji zarządzającej przez samorząd województwa.

Zadania samorządu województwa

•    Informacja i promocja
Samorząd województwa współpracuje z Instytucją Zarządzającą (IZ) w związku z przestrzeganiem wymogów w zakresie informacji i komunikacji przewidzianych w art. 51 rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 oraz art.2 rozporządzenia MRiRW z dnia 29 września 2009r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania zadań instytucji zarządzającej przez samorząd województwa. Należy zaznaczyć, iż większość zadań w zakresie informacji została przekazana urzędom marszałkowskim, a  do zadań tych należy w szczególności:
- informowanie i rozpowszechnianie informacji o Programie, w tym o zasadach i trybie przyznawania pomocy w ramach osi 4 zawartych w programie operacyjnym np.:
- informacje o Programie, w tym terminy przyjmowania wniosków o dofinansowanie oraz wniosków o płatność
- informowanie o obowiązkach beneficjentów wynikających z przyznania tej pomocy.
Działania te muszą być zgodne z opracowanym i przyjętym przez samorząd województwa planem komunikacyjnym, który zawiera w szczególności wskazanie kategorii odbiorców informacji  o Programie, zakresu tych informacji, a także sposób ich rozpowszechniania  i przekazywania.
Ponadto do zadań urzędów marszałkowskich w tym zakresie należy informowanie społeczeństwa o roli odgrywanej przez Wspólnotę w zakresie programu operacyjnego i jego wyników. 

•    Prowadzenie postępowań w sprawie przyznania pomocy
W zakresie prowadzenia postępowań w sprawie przyznania pomocy:
- przyjmowanie i rejestrowanie wniosków o dofinansowanie;
- przeprowadzanie oceny wniosków o dofinansowanie - Samorząd województwa dokonuje oceny wniosku o dofinansowanie złożonych przez beneficjentów za pośrednictwem lokalnej grupy rybackiej w zakresie poprawności ich sporządzenia, złożenia ich w terminie oraz zgodności z zapisami dotyczącymi trybu i warunków przyznawania pomocy na realizację środków objętych osią 4 Programu. Natomiast ocena tych wniosków pod kątem zgodności z lokalną strategią rozwoju obszarów rybackich pozostanie w gestii lokalnych grup rybackich, podobnie zresztą jak ocena celowości wydatków:
- zawieranie umów o dofinansowanie, na podstawie których jest przyznawana pomoc oraz ich rejestrowanie – po pozytywnej ocenie wniosku o dofinansowanie właściwy urząd marszałkowski podpisuje umowę o dofinansowanie z beneficjentem;
- informowanie o odmowie przyznania pomocy – w przypadku odmowy przyznania pomocy urząd marszałkowski informuje beneficjenta o tej decyzji
- przyjmowanie oraz ocena wniosków o płatność – po pozytywnej ocenie wniosku o płatność samorząd województwa  przekazuje zlecenie płatności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zlecenie płatności samorząd województwa sporządza się na podstawie zestawienia poniesionych wydatków, określonych we wniosku o płatność.•    Przeprowadza kontrole operacji zgodnie z zaakceptowanym przez Instytucję Zarządzającą  rocznym planem kontroli – kontrola polega w szczególności na sprawdzeniu dowodów poświadczających poniesienie wydatków w ramach operacji, dokumentujących dane podane we wniosku o płatność lub weryfikacji poniesionych wydatków, postępów w realizacji operacji i efektów realizacji operacji w miejscu jej realizowania.

•    Przeciwdziała występowaniu nieprawidłowości w zakresie realizacji operacji oraz przekazuje informacje dotyczące tych nieprawidłowości Instytucji Zarządzającej.

•    Przekazuje do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR):
- pisemne informacje o pomocy pobranej nienależnie lub pomocy wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, o której mowa w art.27 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego
- pisemną informację o wysokości środków finansowych przeznaczonych do wypłaty poszczególnym beneficjentom.
- przygotowuje i przekazuje do ARiMR plan wydatków na rok bieżący i następny w zakresie osi priorytetowej 4.

•    Przechowuje dokumentację dotyczącą realizacji środków w zakresie osi priorytetowej 4 oraz związaną z wykonywaniem przez samorząd województwa zadań Instytucji Zarządzającej.

•    Samorząd województwa  sporządza sprawozdania roczne i końcowe w odniesieniu do osi priorytetowej 4 oraz w odniesieniu do programu operacyjnego, w tym celu gromadzi i opracowuje uzyskane od beneficjentów dane związane z wykonywaniem przez samorząd zadań Instytucji Zarządzającej.

•    Inne zadania
Ponadto samorząd województwa:
- zbiera dane na temat realizacji poszczególnych operacji w zakresie osi 4 Programu, niezbędnych do celów zarządzania finansowego, monitorowania, weryfikacji, audytu i oceny Programu i przekazuje je IZ;
- przechowuje dokumentację związaną z realizacją operacji, wymaganą do zapewnienia właściwej ścieżki audytu

Doświadczenia urzędów marszałkowskich w realizacji podobnych inicjatyw
Większość urzędów marszałkowskich posiada duże doświadczenie związane z realizacją inicjatywy zakładającej oddolne i lokalne podejście – mianowicie rozwiązanie typu Leader w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
PO-Ryby oś 4 jest w swoich założeniach zbieżna z osią 4 PROW 2007-2013 tzn. w jednym jaki i w drugim przypadku beneficjentem jest stowarzyszenie oparte o członkostwo trój-sektorowe. Urzędy Marszałkowskie posiadają niezbędne doświadczenie wynikające z przeprowadzonych działań związanych z osią Leader. W szczególny sposób dotyczy to znajomości przygotowania i oceny Lokalnych Strategii Rozwoju, które w przypadku PO-Ryby będzie bardzo pomocne na etapie promocji i szkoleń z zakresu przygotowania Lokalnych Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich (niezbędnych podczas składania wniosków o dofinansowanie przez Lokalne Grupy Rybackie).
Urzędy Marszałkowskie prowadzą również działania kontrolne w odniesieniu do sposobu wydatkowania środków UE w ramach PROW, w szczególny sposób analizując w drodze kontroli krzyżowych w obszarach zbieżnych pod względem zakładanych celów, eliminując możliwość korzystania ze środków w oparciu o tzw. linię demarkacyjną.

 

 

umww

 
Joomla Extensions powered by Joobi
Odsłon artykułów:
906984