Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Do zakresu działania Oddziału  Obsługi PO Ryby należy:

1)    Prowadzenie działań w zakresie informowania i rozpowszechniania informacji o PO-Ryby 2007-2013, w tym o zasadach i trybie przyznawania pomocy w ramach osi priorytetowej 4 programu operacyjnego oraz o obowiązkach beneficjentów wynikających z przyznania tej pomocy;
2)    Prowadzenie postępowań w sprawie przyznania pomocy w ramach PO-Ryby 2007-2013, poprzez:
a)    przyjmowanie i rejestrowanie wniosków o dofinansowanie oraz wniosków o płatność,
b)    przeprowadzanie oceny wniosków o dofinansowanie oraz wniosków o płatność,
c)    zawieranie umów o dofinansowanie, na podstawie których jest przyznawana pomoc, oraz rejestrowanie tych umów,
d)    informowanie o odmowie przyznania pomocy;
3)    Przekazywanie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
a)    pisemnej informacji o wysokości środków finansowych przeznaczonych do wypłaty poszczególnym beneficjentom,
b)    pisemnych informacji o pomocy pobranej nienależnie lub pomocy wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, o której mowa w art. 27 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego;
4)    Przygotowanie i przekazanie instytucji zarządzającej do akceptacji rocznego planu kontroli;
5)    Przeprowadzanie kontroli operacji zgodnie z zaakceptowanym przez instytucję zarządzającą rocznym planem kontroli;
6)    Przygotowywanie i przekazywanie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa planu wydatków na każdy rok trwania PO-Ryby 2007-2013, w zakresie osi priorytetowej 4;
7)    Gromadzenie i przechowywanie informacji i danych dotyczących wdrażania PO-Ryby 2007-2013, dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w szczególności na potrzeby przygotowania sprawozdań rocznych i końcowych;
8)    Przechowywanie dokumentacji dotyczącej realizacji środków w zakresie osi priorytetowej 4 oraz związanej z wykonywaniem przez samorząd województwa zadań instytucji zarządzającej;
9)    Prowadzenie subdomeny internetowej dotyczącej PO-Ryby 2007-2013.
10)    Obsługa działania Pomoc Techniczna PO-Ryby 2007-2013.
11)    Promocja PO-Ryby 2007-2013.
12)    Współpraca z Biurem Obsługi Funduszy oraz Biurem Zamówień Publicznych w zakresie przygotowywania dokumentacji przetargowej na zakup usług i dostaw materiałów.
13)    Zarządzanie bezpieczeństwem informacji, danych i dokumentów związanych z wykonywaniem powierzonych zadań.

 

 

umww

 
Joomla Extensions powered by Joobi
Odsłon artykułów:
906977