Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

MRiRW w dniu 6.05.2010 r. udzieliło wykładni nt. terminów kwalifikowalności kosztów dla osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"( PO RYBY 2007-2013).

Zgodnie z § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" (PO RYBY 2007-2013), do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty poniesione przed dniem przyznania pomocy, lecz nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie lub 29 maja 2009 r. - w przypadku kosztów kwalifikowalnych poniesionych w celu przygotowania lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich (LSROR). Oznacza to, iż kosztami kwalifikowanymi poniesionymi w ramach realizacji operacji osi 4 PO RYBY 2007-2013, będą koszty poniesione wyłącznie od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie do instytucji pośredniczącej. Natomiast przepis § 9 w/w rozporządzenia wskazuje, iż warunkiem przyznania pomocy na realizację operacji polegającej na funkcjonowaniu LGR oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności lub promowaniu współpracy międzyregionalnej lub międzynarodowej między LGR jest podpisanie przez stowarzyszenie umowy na realizację LSROR z instytucją zarządzającą i otrzymanie statusu LGR. Kosztami kwalifikowanymi w/w operacji są koszty poniesione od dnia złożenia wniosku do instytucji pośredniczącej, z wyjątkiem kosztów dotyczących przygotowania LSROR, które są kwalifikowane od dnia 29 maja 2009 r.
Jednocześnie, należy zauważyć, iż w dniach od 1 stycznia 2007 r. do chwili obecnej (13.05.2010r.) nie zostało wybrane żadne stowarzyszenie (LGR) do realizacji LSROR, a specyfika osi 4 PO RYBY 2007-2013 opiera się na istniejących LGR, których głównym zadaniem będzie wybór operacji w ramach osi 4 PO RYBY 2007-2013, na podstawie kryteriów określonych w przygotowanych przez nie LSROR.
W związku z powyższym, wszelkie koszty poniesione w ramach operacji polegającej na funkcjonowaniu LGR oraz nabywania umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności lub promowaniu współpracy międzyregionalnej lub międzynarodowej między LGR (z wyjątkiem przygotowania LSROR), będą kosztami kwalifikowanymi wyłącznie od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie do instytucji pośredniczącej.
Jednocześnie, uprzejmie informuję, iż został stworzony dodatkowy termin dla wspomnianych operacji, umożliwiający szybsze i łatwiejsze wykorzystanie środków osi 4 PO RYBY 2007-2013, gdzie zgodnie z § 29 ust. 1 pkt. 1 pierwszy wniosek o dofinansowanie w/w operacji na pierwszy rok realizacji LSROR składa się w terminie 30 dni od dnia dokonania wyboru LGR do realizacji opracowanej przez nią LSROR.

 

 

umww

 
Joomla Extensions powered by Joobi
Odsłon artykułów:
794746