Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

W dniu 30.04.2010 r. MRiRW udzieliło odpowiedzi na pytanie: Czy do stowarzyszenia, które w drodze konkursu uzyskało status Lokalnej Grupy Rybackiej, może przystąpić gmina, która do tej pory nie była członkiem żadnej LGR?

MRiRW informuje, że istnieje możliwość przystąpienia nowej gminy do lokalnej grupy rybackiej wybranej przez ministra właściwego ds. rybołówstwa do realizacji lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich. W ustawie z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz.U. Nr 72 poz. 619 i Nr 157 poz. 1241) oraz w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 Nr 79, poz. 855 z późn. zm) brak bowiem przepisów, które zabraniałyby przystąpienia nowych członków (w tym gmin) do stowarzyszenia.
Wskazać jednak należy, że w przypadku przystąpienia nowej gminy do LGR, obszar objęty pomocą w ramach osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013 nie ulegnie zmianie. Oznacza to zatem, że na obszarze gminy, która przystąpiła do LGR nie będą mogły być realizowane operacje w ramach realizacji danej LSROR. Ponadto ludność tej gminy oraz podmioty spełniające warunki, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać lokalna strategia rozwoju obszarów rybackich, kryteriów wyboru lokalnej grupy rybackiej do realizacji tej strategii oraz wymagań, jakim powinna odpowiadać umowa dotycząca warunków i sposobu realizacji tej strategii w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" (Dz.U. Nr 162, poz. 1292 oraz z 2010 r. Nr 36, poz. 200), które działają na jej obszarze, nie wpływają na współczynnik rybackości oraz na wysokość kwoty przeznaczonej na realizację LSROR przez daną LGR.
Stowarzyszenie składające wniosek o wybór LGR do realizacji LSROR przygotowuje dokumenty i tworzy strategię uwzględniające uwarunkowania konkretnego obszaru. Dlatego nie można przyjąć automatycznego powiększenia obszaru objętego LSROR w przypadku przyjęcia do wybranej już LGR nowej gminy.

 

 

umww

 
Joomla Extensions powered by Joobi
Odsłon artykułów:
794627