Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

W dniu 13.05.2010 r. MRiRW odpowiedziało na pytanie: Czy LGR są zobligowane do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w procesie wdrażania lokalnych strategii rozwoju obszarów rybackich?

LGR jako stowarzyszenie wybierane przez instytucje zarządzającą, w przeciwieństwie do „klasycznego" stowarzyszenia w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn.zm.), różni się w szczególności tym, że:
1)    członkiem zwyczajnym stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem samorządu województwa;
2)    nadzór nad stowarzyszeniem sprawuje marszałek województwa;
3)    stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą służącą realizacji lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich (LSROR) i w zakresie określonym w jego statucie;
4)    stowarzyszenie, oprócz walnego zebrania członków albo zebrania delegatów, zarządu i organu kontroli wewnętrznej, jest obowiązane posiadać komitet, do którego wyłącznej właściwości należy wybór operacji, które mają być realizowane w ramach opracowanej LSROR;
5) komitet, o którym mowa w pkt 4, jest wybierany przez walne zebranie członków stowarzyszenia albo zebrania delegatów spośród członków tego stowarzyszenia. Co najmniej połowę członków komitetu stanowią podmioty, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać lokalna strategia rozwoju obszarów rybackich, kryteriów wyboru lokalnej grupy rybackiej do realizacji tej strategii oraz wymagań, jakim powinna odpowiadać umowa dotycząca warunków i sposobu realizacji tej strategii w ramach programu operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" (PO RYBY 2007-2013) (Dz. U. Nr 162, poz. 1292 z późn. zm.) z tym że członek komitetu nie może być równocześnie członkiem innego organu stowarzyszenia (art. 16 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego Rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619, z późn. zm.).
Natomiast art. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, określa jakie podmioty są obowiązane do stosowania tej ustawy. Zgodnie z wytycznymi art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy LGR (stowarzyszenie posiadające osobowość prawną) nie zalicza się do żadnej z wymienionych w tych punktach kategorii.
Jednakże, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 3 wspomnianej ustawy przepisy dotyczące zamówień publicznych muszą także stosować inne, niż określone w pkt. 1, osoby prawne, utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym niemających charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli podmioty, o których mowa w tym przepisie oraz w pkt 1 i 2, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot:
a)    finansują je w ponad 50% lub
b)    posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub
c)    sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub
d)    mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego.
Podmiotami prawa publicznego są więc podmioty powiązane z działalnością państwa natomiast działalność LGR nie polega co do zasady na wykonywaniu zadań państwa, ale na funkcjonowaniu niejako „obok" szeroko rozumianych organów władzy państwowej, w tych strefach życia publicznego, które nie są pozostawione wyłącznej kompetencji państwa.
Każda LGR opracowuje samodzielnie swój statut, jednakże głównym jej zadaniem jest wdrażanie LSROR, opracowywanej przez stowarzyszenie (LGR) na podstawie danych dotyczących obszaru objętego LSROR. Zgodnie z § 25 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 -Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" w procesie wdrażania LSROR, LGR będzie dokonywać wyboru operacji na podstawie kryteriów wyboru operacji określonych w LSROR, m.in. w celu poprawy jakości życia oraz aktywizacji środowiska rybackiego.
Jednakże istnieje możliwość spełnienia przez LGR któregoś z podpunktów (a-d) pkt 3 w/w ustawy, należy jednak zauważyć, że aby podmiot był obowiązany do przestrzegania ustawy Prawo zamówień publicznych, muszą być spełnione łącznie 3 przesłanki wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 3 tejże ustawy (tj. podmiot ma być osobą prawną, jest ustanowiony w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym niemających charakteru przemysłowego ani handlowego, oraz spełniony jest jeden z warunków określonych w art. 3 ust. 1 pkt 3 lit. a-d).
Podobna sytuacja odnosi się również do przepisu art. 3 ust 1 pkt 5 w/w ustawy, który mówi o spełnieniu łącznie następujących okoliczności:
a)    ponad 50 % wartości udzielanego przez nie zamówienia jest finansowane ze środków publicznych lub przez podmioty, o których mowa w pkt l-3a,
b)    wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,
c)    przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące wykonanie czynności w zakresie inżynierii lądowej lub wodnej, budowy szpitali, obiektów sportowych, rekreacyjnych lub wypoczynkowych, budynków szkolnych, budynków szkół wyższych lub budynków wykorzystywanych przez administrację publiczną lub usługi związane z takimi robotami budowlanymi.
Należy podkreślić, iż powyższe przesłanki muszą być spełnione łącznie, dotyczą one konkretnych kwot, ponadto nie odnoszą się generalnie do ogółu spawy, ale do konkretnej czynności (postępowania). Teoretycznie możliwa wydaje się sytuacja, gdy konkretna LGR spełni łącznie ww. przesłanki i tym samym zobowiązana będzie do stosowania Prawa zamówień publicznych w konkretnym postępowaniu, w którym te przesłanki zostaną spełnione.

W związku z powyższym oraz zgodnie z klasyfikacją zawartą w art. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, teoretycznie LGR w procesie wdrażania LSROR, nie jest zobligowane do stosowania Prawa zamówień publicznych. Jednakże LGR powinno w każdej indywidualnej sprawie badać czy nie spełnia ono łącznie przepisów art. 3 w/w ustawy. Natomiast pozostali beneficjenci osi 4 PO RYBY 2007-2013, chcący realizować projekty w ramach LSROR są zobligowani do stosowania Prawa zamówień publicznych o ile podlegają tej ustawie.

 

 

umww

 
Joomla Extensions powered by Joobi
Odsłon artykułów:
794755