Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Stowarzyszenie, fundacja, związek stowarzyszeń, będące w trakcie rejestracji w KRS, mające zamiar ubiegać się o status Lokalnej Grupy Rybackiej (LGR), planuje zlecenie przygotowania LSROR firmie zewnętrznej. W związku z powyższym proszę o wyjaśnienie - czy umowę na przygotowanie LSROR może podpisać istniejąca organizacja, a następnie obciążyć powstałą już LGR notą księgową lub innym dokumentem księgowym o równoważnej wartości dowodowej tak, by poniesiony wydatek można było uznać za koszt kwalifikowalny i w przypadku uzyskania statusu LGR ubiegać się o zwrot kosztów związanych z przygotowaniem LSROR?

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. w sprawie .szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypluty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 -Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa. zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" (Dz. U. Nr 177. poz. 1371) §7, pomoc na realizację operacji polegającej na funkcjonowaniu LGR obejmuje:
1) administrowanie LGR lub
2) badaniu dotyczące obszaru objętego LSROR, lub
3) działania   informacyjne   dotyczące   przygotowania   lub   realizacji   LSROR lub działalności LGR, lub
4) szkolenia pracowników LGR, członków zarządu oraz członków komitetu LGR,
5) realizację wydarzeń promocyjnych lub kulturalnych związanych z obszarem objętym LSROR lub działalnością LGR, lub
6) działania aktywizujące lokalne społeczności.
W związku z powyższym, stowarzyszenie może podpisać umowę z podmiotem zewnętrznym, której przedmiotem będzie przygotowanie LSROR. Jednocześnie, w opisie operacji niezbędne jest odniesienie się do zakresu wskazanego w/w paragrafie.
Należy również zaznaczyć, że zgodnie z. § 9 ust. 1 ww. rozporządzenia z dnia 15 października 2009 r. o pomoc ubiegać się mogą wyłącznie LGR, tj. stowarzyszenia, które w drodze naboru wniosków zostały wybrane i podpisały z instytucją zarządzającą umowę na realizację LSROR. Oznacza to. że dokumenty księgowe potwierdzające realizację operacji i kwalifikowalność kosztów mogą być wystawione jedynie na stowarzyszenie, którego osobowość prawna jest ta sama. co podmiotu, który w przypadku pozytywnej oceny i podpisania ww. umowy będzie uznany jako LGR.
Ponadto, zgodnie z § 9 ust. 3 ww. rozporządzenia, wszystkie koszty będące kosztami kwalifikowanymi, poniesione przez stowarzyszenie, w celu przygotowania LSROR podlegają zwrotowi w 100% do kwoty 50. 000 zł.

 

 

umww

 
Joomla Extensions powered by Joobi
Odsłon artykułów:
794749