Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Który z samorządów województw będzie rozpatrywał wnioski o dofinansowanie operacji wymienionych w § 1 pkt 1 lit. a-d Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013", w przypadku wniosków składanych za pośrednictwem tzw. międzywojewódzkich Lokalnych Grup Rybackich (LGR). Wątpliwość interpretacyjna w tym zakresie pojawia się na tle stanu faktycznego, w którym kilka gmin województwa wielkopolskiego weszło w skład dwóch stowarzyszeń, które będą ubiegały się o status LGR, a ich siedziba znajduje się w sąsiednich województwach, tj. lubuskim i dolnośląskim.
Zgodnie z § 22 pkt 1 organ samorządu województwa, który jest właściwy ze względu na siedzibę LGR, podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości składania wniosków o dofinansowanie, natomiast zgodnie z § 27 LGR przekazuje właściwemu organowi samorządu województwa listy oraz uchwały komitetu LGR w sprawie operacji wraz ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie. Czy postanowienia te należy interpretować w następujący sposób, iż w przypadku otrzymania statusu LGR przez ww. stowarzyszenia, postępowania w sprawie przyznania pomocy, w tym weryfikację wniosków o dofinansowanie i zawieranie umów o dofinansowanie z beneficjentami zamieszkującymi bądź prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie Wielkopolski, będą prowadzone przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego (tj. przez samorząd właściwy dla danej gminy)? Czy też, weryfikację tych wniosków i zawieranie umów będzie dokonywał Samorząd Województwa Lubuskiego bądź Dolnośląskiego (tj. przez samorząd właściwy wg siedziby LGR). Warto przy tym nadmienić, iż ta druga wykładnia (tj. odwołanie do siedziby LGR) stałaby w sprzeczności z ustawą o samorządzie województwa, zgodnie z którą dane województwo - jako jednostka samorządu terytorialnego - jest władna realizować zadania o charakterze wojewódzkim. Tym samym wydaje się, iż niedopuszczalna byłaby sytuacja, w której np. Marszałek Województwa Lubuskiego wykonywałby swoje kompetencje w odniesieniu do beneficjentów (w tym gmin) zlokalizowanych poza tym województwem.

Właściwość miejscowa organów prowadzących postępowania w sprawie przyznania pomocy na podstawie umowy o dofinansowanie wynika z przepisów ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619 oraz Nr 157, poz. 1241). W świetle art. 14 ust. 1 tej ustawy, do postępowania w sprawach przyznawania pomocy na podstawie umowy o dofinansowanie nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących właściwości miejscowej organów, wyłączenia pracowników organu, doręczeń i wezwań, udostępnienia akt. a także skarg i wniosków. Z przepisu tego wynika, że do postępowania w sprawach przyznawania pomocy na podstawie umowy o dofinansowanie stosuje sic przepisy kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące właściwości miejscowej organów. Zagadnienie właściwości miejscowej organów reguluje art. 21 ustawy kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 1960 Nr 30, poz. 168 z. późn. zm.). Zgodnie z art. 21 § 1 tej ustawy właściwość miejscową organu administracji publicznej ustala się:
1) w sprawach dotyczących nieruchomości - według miejsca jej położenia; jeżeli nieruchomość położona jest na obszarze właściwości dwóch lub więcej organów, orzekanie należy do organu, na którego obszarze znajduje się większa część nieruchomości,
2) w sprawach dotyczących prowadzenia zakładu pracy - według miejsca, w którym zakład pracy jest, był lub ma być prowadzony,
3) w innych sprawach - według miejsca zamieszkania (siedziby) w kraju, a w braku zamieszkania w kraju - według miejsca pobytu strony lub jednej ze stron; jeżeli żadna ze stron nie ma w kraju zamieszkania (siedziby) lub pobytu - według miejsca ostatniego ich zamieszkania (siedziby) lub pobytu w kraju.
Wykładnia językowa powyższego przepisu prowadzi do następującego wniosku. Właściwość miejscową organu do prowadzenia postępowania w sprawie przyznania pomocy należy ustalić według miejsca zamieszkania albo siedziby wnioskodawcy. Dlatego też właściwość miejscową organu do przeprowadzenia kontroli w przypadku szkoleń przeprowadzanych prze/ tzw. międzywojewódzkie LGR należy ustalić według siedziby międzywojewódzkich LGR.

 

 

umww

 
Joomla Extensions powered by Joobi
Odsłon artykułów:
794604