Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Z uwagi na liczne zapytania przedstawicieli samorządów województw oraz lokalnych grup rybackich (LGR) dotyczących interpretacji przepisu § 29 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" (Dz. U. z 2009 r. Nr 177, poz. 1371) uprzejmie informuję co następuje.
W myśl przywołanego przepisu, wniosek o dofinansowanie operacji wymienionych w § 1 pkt 1 lit. e i pkt 2 składa się raz w roku, w terminie od dnia 15 września do dnia 15 października roku poprzedzającego rok, na który ma być przyznana pomoc, przy czym wniosek o dofinansowanie tych operacji na pierwszy rok realizacji lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich (LSROR) składa się w terminie 30 dni od dnia dokonania wyboru LGR do realizacji opracowanej przez nią LSROR.
Ponadto zaznaczyć należy, że § 9 ww. rozporządzenia wskazuje, iż warunkiem przyznania pomocy na realizację operacji polegającej na funkcjonowaniu LGR oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności lub promowaniu współpracy międzyregionalnej lub międzynarodowej między LGR jest podpisanie przez stowarzyszenie umowy o warunkach i sposooie realizacji LSROR. Z uwagi na fakt, iż Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaakceptował listę stowarzyszeń ocenionych merytorycznie w dniu 14 listopada 2010 r., podpisywanie umów na realizację LSROR miało miejsce od połowy listopada b.r.
W związku z powyższym, wszystkie LGR, które podpisały umowy o warunkach i sposobie realizacji LSROR w okresie od połowy listopada 2010 r., mają 30 dni, od daty podpisania wspomnianych umów, na złożenie wniosku o dofinansowanie operacji, przy czym pierwszym rokiem realizacji LSROR będzie rok 2011. Co za tym idzie, zgodnie z § 16 ww. rozporządzenia, koszty poniesione pomiędzy dniem złożenia wniosku o dofinansowanie a dniem przyznania pomocy będą kosztami kwalifikowanymi.
W związku z powyższym oraz z uwagi na to, że termin realizacji LSROR nie jest określony w umowie dotyczącej warunków i sposobu realizacji LSROR zawartej między instytucją zarządzającą a LGR, o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619 oraz Nr 157, poz. 1241) oraz w § 7 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać lokalna strategia rozwoju obszarów rybackich, kryteriów wyboru lokalnej grupy rybackiej do realizacji tej strategii oraz wymagań, jakim powinna odpowiadać umowa dotycząca warunków i sposobu realizacji tej strategii w ramach programu operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"( Dz. U. Nr 162, poz. 1292 oraz z 2010 r. Nr 36, poz. 200) planuje się w terminie do końca grudnia b.r. aneksowanie umów zawartych z LGR w celu jednoznacznego określenia pierwszego roku realizacji LSROR.

 

 

umww

 
Joomla Extensions powered by Joobi
Odsłon artykułów:
794670