Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

W nawiązaniu do Państwa zapytania dotyczącego kwalifikowalności wydatków w ramach operacji na rzecz funkcjonowania lokalnych grup rybackich (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności uprzejmie informuję, że zgodnie z § 2 pkt. 1 lit. b rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października b.r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" (Dz. U. 177, poz. 1371) operacje w ramach osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013 mogą być realizowane wyłącznie „na obszarze gmin objętych LSROR, chyba że polega na promowaniu współpracy międzyregionalnej lub międzynarodowej między LGR".
Jak wynika z powyższego, operacje w przedmiotowym zakresie mogą być realizowane jedynie na obszarze objętym lokalną strategią rozwoju obszarów rybackich (LSROR). Nie wyklucza to jednak zakupu maszyn, urządzeń itp., poza obszarem objętym LSROR, pod warunkiem, że będą one wykorzystywane wyłącznie na tym terenie. Podobna sytuacja będzie miała miejsce w przypadku tzw. „projektów miękkich", między innymi szkoleń, spotkań promocyjnych itp. W takich przypadkach możliwe jest zatrudnienie w tym celu firmy zewnętrznej z siedzibą oraz zatrudniającej pracowników poza obszarem LSROR, o ile samo wydarzenie będzie miało miejsce na tym obszarze. Taka sama sytuacja dotyczy wszystkich innych operacji w tym zakresie.
Jeśli chodzi o możliwość finansowania określonych wydatków związanych z funkcjonowaniem tych LGR, które swoją siedzibę mają poza obszarem objętym LSROR. Każdy budzący wątpliwości przypadek kosztów poniesionych w związku z realizacją operacji powinien być rozpatrywany odrębnie pod kątem zgodności z par. 20 rozporządzenia MRiRW z dnia 15 października2009 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4- Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
Reasumując, koszty ponoszone między innymi w zakresie remontu lub wyposażenia siedziby LGR znajdującej się poza terenem objętym LSROR, bieżących kosztów utrzymania i eksploatacji budynku, jak również wynagrodzeń zatrudnionych w niej pracowników można uznać za koszty kwalifikowane, jeżeli LGR umotywuje zasadność umiejscowienia siedziby LGR poza obszarem LSROR, w szczególności specyfikę obszaru zależnego od rybactwa, dostęp do sieci teleinformatycznej, możliwość zatrudnienie wykwalifikowanej kadry pracowniczej, umiejscowienie siedziby,  wspólna lokalizacja siedziby LGR
i biura LGD, w przypadku, jeżeli jest to jeden podmiot.
Jednocześnie, uprzejmie informuję, że w projektowanej nowelizacji ww. rozporządzenia planuje się uszczegółowić przepisy dotyczące ponoszenie kosztów operacji w zakresie funkcjonowania LGR oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności, jak również niektórych innych operacji polegających na realizacji tzw. „projektów miękkich" w ramach osi 4 PO RYBY 2007-2013.

 

 

umww

 
Joomla Extensions powered by Joobi
Odsłon artykułów:
794606