Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

W dniach 8 i 9 czerwca br. zorganizowano spotkanie dotyczące wsparcia rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader (RLKS) w perspektywie finansowej 2014-2020. W wydarzeniu, które odbyło się w hotelu Navigator w Zbąszyniu, udział  wzięli przedstawiciele lokalnych grup działania i lokalnych grup rybackich z terenu Wielkopolski.Zaproszonych gości powitał gospodarz spotkania Pan Krzysztof Grabowski – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

W ramach programu ww. wydarzenia, w dniu 8 czerwca br. odbyło się uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień Laureatom Konkursu „Wielkopolska Rybna”, których zrealizowane projekty z terenu województwa wielkopolskiego, w ramach osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013, przyczyniły się do podniesienia atrakcyjności obszarów rybackich, lepszego wykorzystania i ochrony zasobów lokalnych oraz rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. Nagrodzono m. in. projekt Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Wawrzyńca w Łomnicy pod nazwą: „Prace konserwatorskie ratujące zabytkowy XVIII - wieczny kościół pw. św. Wawrzyńca w Łomnicy (gm. Zbąszyń) od zniszczenia” w kategorii Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa, a także projekt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu: „Restytucja i reintrodukcja siei międzychodzkiej i sielawy w jeziorach użytkowanych przez ZDTPPiA w Muchocinie - realizacja modelu aktywnej ochrony gatunków ryb istotnych dla zachowania bioróżnorodności oraz priorytetowych dla Pojezierza Międzychodzko – Sierakowskiego” w kategorii Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywrócenie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej. Nagrody zwycięzcom  przekazał Pan Krzysztof Grabowski – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego. Ponadto Pan Marszałek wręczył 6 wyróżnień autorom najciekawszych projektów, tj.:

·       Panu Danielowi Chrobrowskiemu za projekt: „Budowa miejsc wypoczynkowych – domków letniskowych – wraz z małą infrastrukturą turystyczną uwzględniających potrzeby osób niepełnosprawnych – w tym osób niewidomych i słabo widzących”.

·        Panu Wiesławowi Cyganowi za projekt: „Ocalić od zapomnienia ewangelicki cmentarz z kapliczką w Przychodzku”.

·        Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Małego Dziecka
w Zbąszyniu - Zbąszyńskie Dzieciaki za projekt: „Z e – rybką poznajemy świat”.

·        Stowarzyszeniu na Rzecz Integracji Osób Starszych i Niepełnosprawnych „Wieś bez barier” za projekt: „Budowa interaktywnej ścieżki przyrodniczo – historycznej
z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych”.

·        Stowarzyszeniu Promocji i Rozwoju Wsi Stefanowo za projekt: „Park Pamięci – ocalić od zapomnienia ewangelicki cmentarz w Stefanowie”.

·        Pani Joannie Sanockiej – Pertek za projekt: „Lokalna Baza Ekoturystyki”.

 

 

 

 

 

Uczestnicy spotkania wysłuchali również prezentacji prelegentów dotyczących m.in. zadań Samorządu Województwa w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Pani Renata Kaszewska-Mika – przedstawiciel Wydziału Obszarów Zależnych od Rybactwa Departamentu Rybołówstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiła informacje o wsparciu przygotowawczym w ramach PO RYBY 2014-2020, a także warunki udziału w konkursie na wybór LSR.

Drugiego dnia spotkania omówiono zasady wyboru LSR oraz inicjatywę Leader w nowej perspektywie finansowej.

 

 

 

 

 

LEADER w RLKS

PROW 2014-2020

Projekt sieja i sielawa

RLKS a Priorytet 4 PO RYBY 2014-2020

Umowa na realizację LSR - PROW

Umowa RLKS

Wsparcie przygotowawcze

Renowacja kościoła św. Wawrzyńca w Łomnicy

 Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że 15 czerwca br. Kancelaria DOW z ul. Szyperskiej 14 będzie przeprowadzona do nowej siedziby Departamentu na al. Niepodległości 34.

W związku z powyższym wszystkich beneficjentów składających wnioski o płatność, uzupełnienia dokumentów, dokumentacje przetargowe zapraszamy do nowego budynku na 4 piętro pokój 456.

Usytuowanie Kancelarii ma charakter tymczasowy, trwają bowiem prace nad aranżacją nowego punktu przyjmowania wniosków. W związku z powyższym bardzo przepraszamy za wszelkie niedogodności.


 

W dniu 21 listopada br. w siedzibie Departamentu DOW odbyło się posiedzenie Kapituły Konkursu „Wielkopolska Rybna” w celu dokonania oceny aplikacji konkursowych złożonych w ramach konkursu na najciekawsze projekty, które przyczyniły się do podniesienia atrakcyjności obszarów rybackich, lepszego wykorzystania i ochrony zasobów lokalnych oraz rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów zależnych od rybactwa.

Aplikacje konkursowe składane były w terminie od 18 sierpnia do 18 października br.. Łącznie złożono 30 aplikacji konkursowych, przy czym 29 aplikacji konkursowych spełniło wymagania określone w regulaminie i podlegało ocenie. Projekty ocenianie były według następujących kryteriów:

  • innowacyjność,
  • ochrona środowiska,
  • wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy regionu,
  • dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  • promocja projektu,
  • zatrudnienie.

Poniżej przedstawiamy Państwu zwycięskie projekty oraz projekty, które otrzymały wyróżnienia.

KATEGORIA: „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa”

W ramach tej kategorii zwyciężył projekt Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Wawrzyńca w Łomnicy pt. „Prace konserwatorskie ratujące zabytkowy XVIII - wieczny kościół p.w. św. Wawrzyńca w Łomnicy (gm. Zbąszyń) od zniszczenia”.


Ponadto Kapituła Konkursu przyznała pięć wyróżnień.

Wyróżnione zostały następujące projekty:

projekt pt. ”Budowa miejsc wypoczynkowych - domków letniskowych - wraz z małą infrastrukturą turystyczną uwzględniającą potrzeby osób niepełnosprawnych - w tym osób niewidomych i słabowidzących” zrealizowany przez Pana Daniela Chrobrowskiego,

projekt pt. „Ocalić od zapomnienia ewangelicki cmentarz z kapliczką w Przychodzku” zrealizowany przez Pana Wiesława Cygana,

projekt pt. „Z E-rybką poznamy Świat” zrealizowany przez Zbąszyńskie Dzieciaki – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Małego Dziecka,

projekt pt. „Budowa interaktywnej ścieżki przyrodniczo-historycznej z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych” zrealizowany przez Stowarzyszenie na rzecz Integracji Osób Starszych i Niepełnosprawnych "Wieś bez Barier",

projekt pt. „Park Pamięci – ocalić od zapomnienia ewangelicki cmentarz w Stefanowie” zrealizowany przez Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Wsi Stefanowo.

KATEGORIA: „Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa”

W ramach powyższej kategorii nie wyłoniono laureata, tylko przyznano jedno wyróżnienie. Projekt, który doceniła Kapituła to „Lokalna Baza Ekoturystyki II” zrealizowany przez Panią Joannę Sanocką – Pertek.


KATEGORIA: „Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywrócenie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej”

W ramach kolejnej kategorii zwyciężył projekt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Zakład Doświadczalny Technologii Produkcji Pasz i Akwakultury pt. „Restytucja i reintrodukcja siei międzychodzkiej i sielawy w jeziorach użytkowanych przez ZDTPPiA w Muchocinie - realizacja modelu aktywnej ochrony gatunków ryb istotnych dla zachowania bioróżnorodności oraz priorytetowych dla Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego”.


Kapituła Konkursu nie przyznała w tej kategorii wyróżnień.

KATEGORIA: „Projekty zrealizowane przez lokalne grupy rybackie”

W ostatniej kategorii nagrodzono projekt zrealizowany przez Lokalną Grupę Rybacką Obra – Warta pt. „Konkurs Ryby z Regionu Obra - Warta polecam :-)”.

To jedyny nagrodzony w tej kategorii projekt.

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W KONKURSIE ORAZ UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI FOTOGRAFICZNEJ.

Oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród Laureatom konkursu nastąpi w I kwartale 2015 r. O konkretnym terminie poinformujemy Państwa osobiście.


 

Szanowni Państwo,

Na przestrzeni ostatnich miesięcy – w związku z pojawieniem się szeregu wątpliwości – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako Instytucja Zarządzająca PO RYBY 2007-2013 skierowała do samorządów województw wytyczne w zakresie naliczania odsetek od zaliczki – wypłaconej Beneficjentowi w ramach przyznanej pomocy – która została wydatkowana niezgodnie z przeznaczeniem. WW. wytyczne zobowiązują Samorząd Województwa Wielkopolskiego do bardziej restrykcyjnego podejścia, aniżeli te stosowane dotychczas.


Warto nadmienić, iż SWW jako jeden z pierwszych samorządów rozpoczął proces rozliczania wniosków o płatność, kiedy to wiele kwestii nie było jeszcze uregulowanych. W związku z powyższym SWW celem usprawnienia procesu weryfikacji i zapewnienia jednolitości postępowania wypracowywał podejście do ww. zagadnień na szczeblu województwa.


Obecnie – w celu zapewnienia jednolitości postępowania w skali całego kraju – SWW zmuszony jest do zmiany podejścia w kwestii naliczania odsetek na podstawie art. 207 ustawy o finansach publicznych.

Odsetki naliczane będą za każdorazową wypłatę środków z konta zaliczkowego / „ruch” środków na koncie zaliczkowym, z wyjątkiem:
•    sytuacji pobierania przez bank opłaty za prowadzenia konta, która następnie jest zwracana / uzupełniana przez Beneficjenta ze środków własnych,
•    sytuacji wpłacania przez Beneficjenta środków na konto zaliczkowe w celu uzupełnienia środków finansowych i możliwości zapłaty kwoty brutto faktury (pokrycie kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych jednym przelewem).


Inne sytuacje – nieopisane powyżej – jak np. pobranie środków z zaliczki przez komornika, urząd skarbowy, rozpatrywane będą indywidualnie, ze szczególnym uwzględnieniem wyjaśnień Beneficjenta i uprawdopodobnienia przez niego, że wypłata nie nastąpiła z jego winy.

Odsetki naliczane będą do dnia zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych środków na konto zaliczkowe lub (o ile taki zwrot nie nastąpił) na konto Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W sytuacjach nieokreślonych w procedurach, pismach oraz wytycznych Instytucji Zarządzającej, SWW przyjmować będzie rozwiązania korzystniejsze dla Beneficjenta.


 

Szanowni Państwo,

W związku z koniecznością dochowania zasady „n+2” w roku 2014, o której mowa w art. 90 rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 223 z 15.08.2006 r.), zwracamy się z prośbą o przyspieszenie składania wniosków o płatność końcową w przypadku operacji, których realizacja została już zakończona.

Naszą prośbę kierujemy również do Beneficjentów, których dokumenty złożone do SWW w ramach rozliczenia końcowego projektu są w trakcie weryfikacji.

Powyższe umożliwi zintensyfikowanie działań polegających na weryfikacji i rozliczeniu operacji realizowanych w ramach osi priorytetowej 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa – a co za tym idzie poświadczenie większej liczby wydatków w ramach dochowania zasady „n+2” w bieżącym roku.


 

W dniach 9 i 10 października br. w miejscowości Trzebaw koło Poznania odbyło się ogólnokrajowe sympozjum pt. „INICJATYWA LEADER SZANSĄ ROZWOJU”, w którym udział wzięli przedstawiciele wszystkich instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu PO RYBY 2007-2013, tj. przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Fundacji FAPA oraz sieci FARNET, a także przedstawiciele samorządów województw i lokalnych grup rybackich z całej Polski.

Zaproszonych gości powitali gospodarze spotkania tj.: Pan Tomasz Bugajski – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz Pani Emilia Dunal – Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Uczestnicy sympozjum z zainteresowaniem śledzili prezentacje prelegentów. Pani Urszula Budzich - Tabor koordynator FARNET podkreśliła konieczność współpracy stowarzyszeń z instytucjami wdrażającymi program, ale również między samymi stowarzyszeniami. Natomiast Pan Profesor Walenty Poczta przedstawił prelekcję dotyczącą poprawy jakości życia na obszarach wiejskich oraz efektywnego wykorzystania zasobów rolnictwa i rybactwa dla zrównoważonego rozwoju kraju. Wiele emocji wywołało wystąpienie przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Z wielkim entuzjazmem spotkały się również prelekcje przedstawicieli Lokalnych Grup Rybackich ukazujące doświadczenia podczas wdrażania PO RYBY 2007 – 2013.

Podczas spotkania przedstawiciele lokalnych grup rybackich mieli okazję wymienić się doświadczeniami we wdrażaniu lokalnych strategii rozwoju i podzielili się tzw. dobrymi praktykami. Omówiono propozycje dotyczące usprawnienia systemu wdrażania programu PO RYBY, a także współpracę stowarzyszeń rybackich z samorządami województw w zakresie efektywnego wykorzystania środków finansowych dostępnych w perspektywie 2007-2013. Oparta na wiedzy i doświadczeniu dyskusja pozwoliła na wypracowanie wspólnych postulatów, które przesłano do MRiRW.

W trakcie spotkania miało miejsce uroczyste przekazanie statuetki „MASZOPERA” – symbolu przewodnictwa w Konwencie Polskich Lokalnych Grup Rybackich. Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka przekazała przewodnictwo w KONWENCIE PLGR Lokalnej Grupie Rybackiej „Obra-Warta” – należącej do Dolnośląsko-Lubusko-Wielkopolskiej Sieci LGR – na kolejny dziewięciomiesięczny okres sprawowania władzy i nadzoru.

Wszystkim obecnym na spotkaniu dziękujemy za udział w sympozjum i owocną dyskusję.

 

 

Fot. 1 "INICJATYWA LEADER SZANSĄ ROZWOJU", Trzebaw 2014 r.

Fot. 2 "INICJATYWA LEADER SZANSĄ ROZWOJU", Trzebaw 2014 r.

Fot. 1

Fot. 3 "INICJATYWA LEADER SZANSĄ ROZWOJU", Trzebaw 2014 r.

 

Fot. 4 "INICJATYWA LEADER SZANSĄ ROZWOJU", Trzebaw 2014 r.

Fot. 1

Fot. 5 "INICJATYWA LEADER SZANSĄ ROZWOJU", Trzebaw 2014 r.

Fot. 1

Fot. 6 "INICJATYWA LEADER SZANSĄ ROZWOJU", Trzebaw 2014 r.

Fot. 1

Fot. 7 "INICJATYWA LEADER SZANSĄ ROZWOJU", Trzebaw 2014 r.

Fot. 1

Fot. 8 "INICJATYWA LEADER SZANSĄ ROZWOJU", Trzebaw 2014 r.

Fot. 1

Fot. 9 "INICJATYWA LEADER SZANSĄ ROZWOJU", Trzebaw 2014 r.


 

Szanowni Państwo,

W dniu 18 października br. upłynął termin zgłaszania projektów realizowanych na terenie województwa wielkopolskiego przez Beneficjentów osi 4 PO RYBY w ramach KONKURSU „WIELKOPOLSKA RYBNA” ogłoszonego przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWW.

Wszystkim biorącym udział w konkursie dziękujemy za zainteresowanie i informujemy, iż rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca grudnia bieżącego roku, natomiast ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród laureatom przewidziane jest na początek roku 2015 r. podczas uroczystej Konferencji.

Więcej szczegółów wkrótce.


 

 

 

umww

 
Joomla Extensions powered by Joobi
Odsłon artykułów:
464126