Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Szanowni Beneficjenci,

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie Beneficjent zobowiązany jest złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę wniosek o płatność wraz z wymaganymi dokumentami bezpośrednio Samorządowi Województwa.

Wnioski o płatność dotyczące realizacji operacji w ramach PO RYBY przyjmowane są w Kancelarii Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w Poznaniu na ulicy Szyperskiej 14 (parter budynku) w godzinach 7.30.-15.30.

Niejednokrotnie przyjęcie wniosku o płatność wiąże się z opieczętowaniem i powieleniem przez pracowników Kancelarii dużej ilości dokumentów, co znacznie utrudnia bieżącą pracę Kancelarii oraz sprawną obsługę Beneficjentów.

W związku z powyższym – zwracamy się z uprzejmą prośbą o:

  • nie zwlekanie ze złożeniem wniosku o płatność do ostatniego dnia miesiąca wskazanego w umowie o dofinansowanie

oraz

  • składanie wniosków o płatność w godzinach umożliwiających pracownikom Kancelarii sprawne przyjęcie dokumentów.

Z góry dziękujemy za wyrozumiałość.


 

Szanowni Państwo,

Z wielką radością ogłaszamy


KONKURS dla beneficjentów osi 4 PO RYBY


„WIELKOPOLSKA RYBNA”

na projekty zrealizowane ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego na terenie województwa wielkopolskiego.

Celem Konkursu jest wyróżnienie najciekawszych projektów, które przyczyniły się do podniesienia atrakcyjności obszarów rybackich, lepszego wykorzystania i ochrony zasobów lokalnych oraz rozwoju społeczno – gospodarczego.

Konkurs skierowany jest do beneficjentów osi 4 PO RYBY, którzy zrealizowali projekty na terenie województwa wielkopolskiego. Warunkiem udziału w konkursie jest zakończenie i rozliczenie projektu do dnia ogłoszenia konkursu.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie do dnia 18 października  br., wypełnionego formularza zgłoszeniowego, na którym opisany zostanie projekt wraz z dokumentacją fotograficzną.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w regulaminie konkursu.

W Konkursie przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Zachęcamy do udziału wszystkich zainteresowanych.


 

Oczekiwania rybactwa i wędkarstwa wobec nowej perspektywy finansowej Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020” omawiane były podczas konferencji prasowej, która 23 lipca br. odbyła się w sali Kolumnowej Sejmu RP.

Organizatorem spotkania po raz kolejny była Organizacja Producentów Ryb Jesiotrowatych.
W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Polskiego Związku Wędkarskiego, Związku Producentów Ryb oraz Polskiego Towarzystwa Rybackiego.

Konferencję otworzył Wicemarszałek Sejmu RP Cezary Grabarczyk, który podkreślił, że trud pracy rybaka to nie tylko połowy, ale także praca na rzecz ochrony środowiska i zachowywania zasobów ryb w akwenach wodnych.

Sekretarz stanu Kazimierz Plocke przedstawił stopień realizacji PO Ryby 2007-2013, na który przeznaczono 978,8 mln euro. Zwrócił uwagę, że ruszył on z dwuletnim opóźnieniem, ale dzięki zaangażowaniu wszystkich zainteresowanych dziś 93% środków zostało już zagospodarowanych, a 86% środków finansowych zostało już wypłaconych. Zapewnił ponadto, że 100% środków finansowych z PO Ryby 2007-2013 będzie wykorzystanych.

Odnosząc się do nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020, warto zwrócić uwagę, że Polska pod względem wielkości środków na politykę rybacką znajduje się na czwartym miejscu w Unii Europejskiej, za Hiszpanią, Francją i Włochami.

Nowy Program Operacyjny Rybactwo i Morze będzie miał siedem priorytetów. Łączna wartość środków unijnych i krajowych – przeznaczonych na jego realizację – wynosi około 703 mln euro. Nowymi komponentami programu są: rynek rybny, kontrola i egzekwowanie przepisów, gromadzenie danych oraz zintegrowana polityka morska.

Sekretarz stanu zapowiedział przeprowadzenie w końcu miesiąca konsultacji w zakresie podziału środków i zaprosił do nich wszystkie uczestniczące w dzisiejszym spotkaniu organizacje.

Więcej informacji oraz materiały ze spotkania znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

źródło: www.minrol.gov.pl


 

WNIOSEK O ANEKS – zmiana zakresu rzeczowego oraz terminu złożenia wniosku o płatność

Zgodnie z zapisami § 13 umowy o dofinansowanie, każda ze stron umowy ma prawo złożyć wniosek o dokonanie zmian w umowie, tj. wniosek o aneks do umowy, pod warunkiem, że proponowane zmiany nie spowodują:

  1. zwiększenia określonej w umowie kwoty pomocy;
  2. zmiany celu operacji;
  3. zmiany zobowiązania o niefinansowaniu operacji z udziałem innych środków publicznych, przyznanych w związku z realizacją tej operacji, z wyłączeniem przypadku współfinansowania ze środków własnych jednostek samorządu terytorialnego stanowiących dochody własne lub subwencję ogólną.


Zmiana umowy w formie aneksu wymagana jest w szczególności w przypadku:

  • zmian zakresu rzeczowego operacji lub etapu operacji w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji stanowiącym załącznik nr 1 do umowy;

(wniosek w tej sprawie Beneficjent składa najpóźniej w dniu złożenia wniosku o płatność, w przypadku niedotrzymania tego terminu, wniosek o zmianę umowy nie zostanie rozpatrzony pozytywnie, a Samorząd Województwa rozpatrzy wniosek o płatność zgodnie z postanowieniami zawartej umowy);

  • zmiany terminu złożenia wniosku o płatność.

(wniosek w tej sprawie Beneficjent składa najpóźniej w dniu złożenia wniosku o płatność, w przypadku niedotrzymania tego terminu, wniosek o zmianę umowy nie zostanie rozpatrzony pozytywnie).

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i koniecznością poświadczania przez Instytucję Zarządzającą zadeklarowanych do Komisji Europejskiej wydatków w ramach osi priorytetowej 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa – w przypadku otrzymania przez Beneficjenta zaliczki, termin na złożenie wniosku o płatność nie powinien być dłuższy niż:
•    9 miesięcy – w przypadku operacji obejmujących roboty budowlane, oraz
•    6 miesięcy – w pozostałych przypadkach.

Każdy złożony w tutejszym Departamencie wniosek o dokonanie zmian w umowie rozpatrywany jest indywidualnie, z uwagi na stopień złożoności realizowanej operacji, formy udzielenia przyznanej pomocy (zaliczka / refundacja), możliwości uregulowania proponowanych zmian na etapie wniosku
o dofinansowanie, itp.

Beneficjent składający wniosek o aneks zobowiązany jest szczegółowo uzasadnić zakres zmian w umowie, przedstawić realne przesłanki wydłużenia terminu złożenia wniosku o płatność, dostarczyć niezbędne dokumenty umożliwiające weryfikację proponowanych zmian, itp.

Termin złożenia wniosku o płatność wynika z zawartej umowy o dofinansowanie / aneksu do umowy i dla perspektywy finansowej 2007-2013 ostatecznie upływa w dniu 30 czerwca 2015 r.


 

Szanowni Państwo

Uproszczenie i skrócenie procesu budowlanego dla większości inwestycji realizowanych na podstawie prawa budowlanego - to podstawowy cel przepisów przyjętych 10 lipca 2014 r. przez Komitet Rady Ministrów. Przewidywane regulacje wynikają z zapowiedzianych w exposé premiera zmian w procedurach budowlanych.

Projekt nowelizacji ustawy Prawo budowlane (wykaz prac Rady Ministrów UA37) przewiduje między innymi, że budowa jednorodzinnego budynku mieszkalnego o obszarze oddziaływania nie wykraczającym poza granice działki będzie możliwa na podstawie zgłoszenia z projektem budowlanym (dotychczas pozwolenie na budowę).

Do projektu budowlanego nie trzeba będzie załączać oświadczeń o zapewnieniu dostaw mediów, ani zarządcy drogi publicznej o możliwości połączenia działki z drogą (dla dróg niższej klasy). Liczniejszy będzie katalog obiektów oddawanych do użytkowania na podstawie zawiadomienia (bez konieczności uzyskiwania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie).
 
Nastąpią też zmiany w procedurze administracyjnej, w tym wprowadzenie terminu na wezwanie do uzupełnienia braków formalnych (14 dni). Skrócony zostanie termin udzielenia milczącej zgody na użytkowanie obiektu budowlanego z 21 do 14 dni i zlikwidowany obowiązek zgłoszenia zamierzonego terminu rozpoczęcia robót budowlanych. Jeśli inwestor jest jedyną stroną postępowania o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę to inwestor nie będzie musiał czekać na uprawomocnienie się decyzji o pozwoleniu na budowę.

źródło: www.mir.gov.pl


 

Szanowni Państwo.

Przedstawiamy Państwu kolejne dokumenty zawierające wytyczne Komisji Europejskiej w zakresie instrumentu „Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność” na lata 2014-2020.

Niniejsze wytyczne stanowią uzupełnienie do Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność w Europejskich Funduszach Strukturalnych i Inwestycyjnych.

Nie są one wiążące dla jakichkolwiek podmiotów zaangażowanych w realizację Funduszy EFSI ani dla Państw Członkowskich, niemniej zapewniają stosowne wskazówki i zalecenia, a ponadto odzwierciedlają najlepsze praktyki.

Wytyczne dotyczące Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (RLKS) zostały opublikowane, aby zapewnić wszystkim bezpośrednio zaangażowanym w lokalne grupy działania praktyczne narzędzia i sugestie do realizowania RLKS.

Dokument został opracowany przez lokalnych ekspertów w zakresie rozwoju i zredagowany przez Komisję Europejską. Swój wkład wnieśli również specjaliści, którzy brali udział w spotkaniach grup tematycznych.

Ww. wytyczne opublikowano z zamierzeniem ułatwienia realizacji rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność i zachęcania to stosowania dobrych praktyk.


1.    Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne

Wytyczne dla Państw Członkowskich i jednostek odpowiedzialnych za program


„Wytyczne dotyczące rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych”

(wersja 2: maj 2014 r.)

historia dokumentu:
wersja 1: kwiecień 2013 r.
wersja 2: maj 2014 r. (aktualizacje uwzględniające końcową wersję regulacji EFSI)

2.    Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne

Wytyczne dla Państw Członkowskich i Władz Programowych
Wytyczne dla Beneficjentów

„Wytyczne w sprawie Lokalnych Strategii Rozwoju Realizowanych Przez Społeczność dla Lokalnych Partnerów”

(wersja 1: maj 2014 r.)


 

W dniu 12 czerwca br. w siedzibie Departamentu PROW UMWW odbyło się kolejne spotkanie  przedstawicieli Lokalnych Grup Rybackich oraz pracowników oddziału PO RYBY w ramach cyklu szkoleń dla LGR działających na terenie Wielkopolski.

Na spotkaniu poruszono zagadnienia związane między innymi z kontrolami w miejscu realizacji operacji,  zaostrzeniem przepisów dot. zapłaty odsetek od wypłaconej zaliczki w przypadku niezłożenia wniosku o płatność oraz nowymi zasadami fakturowania. Omówiono również bieżące sprawy interpretacyjne oraz zagadnienia zgłaszane przez LGR.

Ponadto na szkoleniu poruszono zagadnienia dotyczące przyszłej perspektywy finansowej oraz współczynnika rybackości.

Dziękujemy za udział w szkoleniu i owocną dyskusję.

Poniżej prezentacje oraz zdjęcia ze szkolenia.

1)    „Kontrole w miejscu realizacji operacji w ramach PO RYBY 2007-2013” Anna Rębowiecka
2)    „Art. 189 ustawy o finansach publicznych” Eliza Klósak
3)    „Współczynnik rybackości w perspektywie finansowej 2014-2020” Karolina Szambelańczyk
4)    „Pozostałe zagadnienia” Karolina Szambelańczyk


Fot. 1 Szkolenie dla Lokalnych Grup Rybackich

 

Fot. 2 Szkolenie dla Lokalnych Grup Rybackich

 

Fot. 1

Fot. 3 Szkolenie dla Lokalnych Grup Rybackich

 

Fot. 4 Szkolenie dla Lokalnych Grup Rybackich

 

Fot. 1

Fot. 5 Szkolenie dla Lokalnych Grup Rybackich


 

 

 

umww

 
Joomla Extensions powered by Joobi
Odsłon artykułów:
464126