Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Zmiany w VAT – nowe zasady wystawiania faktur

Szanowni Państwo

W dniu 1 stycznia 2014 r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy o podatku od towarów
i usług w zakresie dokumentowania sprzedaży, czyli odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług na terytorium kraju, eksportu towarów oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

W miejsce uchylonego art. 106 ww. ustawy wprowadzono art. 106a – 106q.

Nowe przepisy zmieniają m.in. terminy wystawiania faktur, elementy, jakie powinna zawierać faktura / faktura korygująca / nota korygująca, podmioty uprawnione do wystawiania faktur, itp.

Zgodnie z art. 106i fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, z zastrzeżeniem ust. 2 – 8.

Prawidłowo wystawiona faktura – w myśl art. 106e – powinna zawierać m.in.:

 1. datę wystawienia;
 2. kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który, w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
 3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
 4. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku;
 5. numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi,
 6. datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;
 7. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
 8. miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
 9. cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
 10. kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
 11. wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 12. stawkę podatku;
 13. sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
 14. kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 15. kwotę należności ogółem.


Zachęcamy Państwa do zapoznania się z nowelizacją powyższej ustawy w zakresie dokumentowania sprzedaży, gdyż wszystkie dokumenty wystawione niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa uznawane będą za dokumenty wadliwe.


 

W dniu 8 kwietnia 2014 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2014 r., poz. 379), która wprowadziła m. in. rozszerzenie art. 189 ww. ustawy.

W związku z powyższym w przypadku niezłożenia przez beneficjenta wniosku o płatność lub złożenie tego wniosku po terminie, od środków przekazanych w ramach zaliczki pozostałych do rozliczenia naliczane będą odsetki jak dla zaległości podatkowych – liczone od dnia przekazania zaliczki do dnia jej zwrotu lub złożenia wniosku o płatność.

Poniżej treść znowelizowanego artykułu.

Art. 189 ust. 3:

W przypadku niezłożenia wniosku o płatność na kwotę lub w terminie, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie ust. 4, od środków pozostałych do rozliczenia, przekazanych w ramach zaliczki, nalicza się odsetki jak dla zaległości podatkowych, liczone od dnia przekazania środków do dnia złożenia wniosku o płatność.

oraz ust. 3a - 3e o brzmieniu:

3a. W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 3, instytucja, która podpisała umowę
z beneficjentem, wzywa go do:
1) zapłaty odsetek lub
2) wyrażenia zgody na pomniejszenie kolejnych płatności
– w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

3b. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 3a, organ pełniący funkcję instytucji zarządzającej, instytucji pośredniczącej albo instytucji wdrażającej w rozumieniu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju albo organ pełniący funkcję instytucji zarządzającej lub pośredniczącej
w rozumieniu ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego
z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego wydaje decyzję o zapłacie odsetek określającą:
1) kwotę środków, od których nalicza się odsetki;
2) termin, od którego nalicza się odsetki, a także sposób ich zapłaty. Przepis art. 207 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

3c. Decyzji, o której mowa w ust. 3b, nie wydaje się, jeżeli przed jej wydaniem dokonano zapłaty odsetek oraz środki, od których te odsetki zostały naliczone, beneficjent rozliczył w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie ust. 4.

3d. Instytucja zarządzająca lub instytucja pośrednicząca mogą, na podstawie porozumienia lub umowy,
o których mowa w art. 27 i art. 32 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, upoważnić instytucję wdrażającą, będącą jednostką sektora finansów publicznych, do wydawania decyzji, o której mowa w ust. 3b.

3e. Od decyzji, o której mowa w ust. 3b, wydanej przez instytucję pośredniczącą lub instytucję wdrażającą,
o której mowa w ust. 3d, służy odwołanie odpowiednio do właściwej instytucji zarządzającej albo, jeżeli rozpatrywanie odwołań od decyzji instytucji wdrażającej zostało powierzone instytucji pośredniczącej
– instytucji pośredniczącej. W przypadku wydania decyzji w pierwszej instancji przez instytucję zarządzającą służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do tej instytucji.

Zwracamy Państwa uwagę na zapisy podpisanej z UMWW umowy o dofinansowanie w zakresie terminu zakończenia realizacji operacji oraz złożenia wniosku o płatność.


 

Szanowni Państwo

W dniu 23 maja 2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła Umowę Partnerstwa, tj. najważniejszy dokument określający strategię inwestowania nowej puli Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020 w zakresie trzech polityk unijnych – Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybołówstwa.

Dokument powstał na bazie Założeń Umowy Partnerstwa 2014-2020 przyjętych przez Radę Ministrów 15 stycznia 2013 roku. Przygotowując Umowę  wzięto pod uwagę zarówno zapisy unijnych
i krajowych dokumentów strategicznych, jak również dotychczasowe doświadczenia związane
z wdrażaniem perspektywy 2004-2006 oraz 2007-2013.

W dokumencie tym uwzględniono również opinie partnerów społecznych i gospodarczych oraz przygotowane na potrzeby procesu programowania analizy.

Umowa Partnerstwa przedstawia m.in.:

•    cele i priorytety interwencji w ujęciu tematycznym i terytorialnym wraz z podstawowymi wskaźnikami,
•    opis stopnia uzupełniania się działań finansowanych z Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybołówstwa,
•    układ programów operacyjnych,
•    zarys systemu finansowania oraz wdrażania.


Wskazane cele rozwojowe do 2020 roku, wskaźniki monitorujące ich realizację oraz zakres proponowanych interwencji stanowią punkt odniesienia do określania szczegółowej zawartości poszczególnych programów operacyjnych, zarówno krajowych, jak i regionalnych.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.


 

Szanowni Państwo

W dniu 20 maja br. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszono tekst Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (pobierz plik).

Rozporządzenie to jest trzecim i ostatnim aktem tworzącym Wspólną Politykę Rybołówstwa,

obok

•    Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 (pobierz plik)

oraz

•    Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1954/2003 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 i (WE) nr 639/2004 oraz decyzję Rady 2004/585/WE (pobierz plik)

Zachęcamy do zapoznania się z powyższymi dokumentami.


 

Szanowni Państwo

Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RKLS) to nowy instrument terytorialny wprowadzony przez Komisję Europejską do realizacji w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Instrument ten bazuje na stosowanym w latach 2007-2013 w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) i Wspólnej Polityki Rybołówstwa (WPRyb) podejściu LEADER i zachowuje jego podstawowe założenia.

Przedstawiamy Państwu pierwsze opracowania dot. nowej perspektywy finansowej w zakresie RKLS.

„Zasady realizacji instrumentu Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w Polsce”

"Wytyczne do opracowania lokalnych strategii rozwoju na lata 2014-2020. Podręcznik dla lokalnych grup działania"

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakładce „Fundusze Europejskie” (link do strony).


 

W dniu 21 marca br. w siedzibie Departamentu PROW UMWW odbyło się kolejne z cyklu szkoleń dla LGR działających na terenie Wielkopolski.
Na spotkaniu podsumowano realizację zasady „n+2” w 2013 r. na terenie województwa wielkopolskiego. Pani Dyrektor Emilia Dunal podziękowała członkom i pracownikom LGR za zaangażowanie w rozliczanie projektów. Wytężona praca Wielkopolan została doceniona również przez Instytucję Zarządzającą – na spotkaniu w MRiRW dnia 6 lutego br., Pani Dyrektor odebrała podziękowania z rąk ministra Kazimierza Plocke.
Ponadto na szkoleniu poruszono zagadnienia dotyczące bieżących spraw interpretacyjnych. W dalszym ciągu powtarzają się liczne błędy we wnioskach o płatność. Pojawiły się również nowe zagadnienia – dochodzenie należności i windykacja. Po raz kolejny poruszono kwestię aneksowania umów o dofinansowanie – z uwagi na zaostrzenie wytycznych dotyczących terminu realizacji inwestycji, każdy wniosek o aneks wymaga szczegółowego uzasadnienia. Omówiono również zagadnienia zgłaszane przez LGR.


Dziękujemy za udział w szkoleniu i owocną dyskusję. Poniżej załączono prezentacje i zdjęcia ze szkolenia.Fot. 1 Szkolenie dla Lokalnych Grup Rybackich

 

Fot. 2 Szkolenie dla Lokalnych Grup Rybackich

 

Fot. 1

Fot. 3 Szkolenie dla Lokalnych Grup Rybackich

 

Fot. 4 Szkolenie dla Lokalnych Grup Rybackich

 

Fot. 1

Fot. 5 Szkolenie dla Lokalnych Grup Rybackich


Prezentacje:

1. "Aneksowanie umów o dofinansowanie" Wioleta Piątek

2. "Błędy we wnioskach o płatność" Eliza Klósak

3. "Dochodzenie należności i windykacja" Barbara Pryczek-Socha

4. "Pozostałe zagadnienia związane z osią 4 PO RYBY" Karolina Szambelańczyk


 

W dniu 23 października br. w siedzibie Departamentu PROW UMWW odbyło się kolejne z cyklu szkoleń dla LGR działających na terenie Wielkopolski. Z uwagi na charakter poruszanych zagadnień – systemowych i związanych z bieżącą weryfikacją projektów, na spotkanie zostali zaproszeni zarówno członkowie organów LGR jak i pracownicy biur.
Pracownicy Departamentu przedstawili wnioski wynikające z procesu weryfikacji wniosków o dofinansowanie, wniosków o płatność, jak i dokumentacji związanej z przetargami publicznymi. Zaprezentowano także spostrzeżenia z zakresu kontroli na miejscu realizacji operacji. Uprzejmie prosimy o przekazanie  tych wniosków Beneficjentom w trakcie szkoleń organizowanych na terenie LGR, zawartych w załączonych prezentacjach, celem jeszcze lepszego usprawnienia procesu wydatkowania środków z PO RYBY.
W trakcie dyskusji poruszono także zagadnienia związane z realizacją zasady n+2, gdzie pracownicy Departamentu doprecyzowali stanowisko SWW w kwestii aneksowania umów. Aneksowanie terminu złożenia wniosku o płatność jest możliwe po wyczerpującym wyjaśnieniu przez Beneficjenta powodów opóźnienia realizacji operacji. Ponadto SWW przychyla się pozytywnie do próśb dotyczących podziału operacji na etapy i wcześniejszym rozliczeniu projektu w części zrealizowanej. W imieniu Pani Emilii Dunal Dyrektora Departamentu, pracownicy ponowili prośbę o pomoc Beneficjentom w przygotowaniu wniosków o płatność przez LGR, co z pewnością przyspieszy późniejszą weryfikację w samorządzie województwa.
Elementem dyskusji była także przyszła perspektywa finansowa. W 2014 r. Departament planuje organizację ogólnokrajowej konferencji poświęconej tej tematyce, na którą zostaną zaproszeni przedstawiciele wszystkich instytucji zaangażowanych w realizację osi 4 PO RYBY celem omówienia zagadnień związanych z kontynuacją działań zapoczątkowanych w  obecnej perspektywie.
Dziękujemy za udział w szkoleniu i owocną dyskusję. Poniżej załączono prezentacje i zdjęcia ze szkolenia.


Fot. 1 Szkolenie dla Lokalnych Grup Rybackich

 

Fot. 2 Szkolenie dla Lokalnych Grup Rybackich

 

Fot. 1

Fot. 3 Szkolenie dla Lokalnych Grup Rybackich

 

Fot. 4 Szkolenie dla Lokalnych Grup Rybackich

 

Fot. 1

Fot. 5 Szkolenie dla Lokalnych Grup Rybackich


Prezentacje:

1. "Kwalifikowalność kosztów, interpretacje przepisów, podejście do weryfikacji" Alina Werda

2. "Dobre i złe praktyki w trakcie realizacji projektów w ramach osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013" Barbara Pryczek-Socha

3. "Zaliczki, rozliczanie projektów, realizacja wskaźników" Katarzyna Nowak

4. "Błędy najczęściej popełniane podczas przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz braki w dokumentacji stwierdzone w toku kontroli przetargów w ramach PO RYBY 2007-2013" Karol Szkurat

5. "Kontrole w ramach PO RYBY 2007-2013" Anna Rębowiecka

 

 

umww

 
Joomla Extensions powered by Joobi
Odsłon artykułów:
464125