Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Szanowni Państwo

Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RKLS) to nowy instrument terytorialny wprowadzony przez Komisję Europejską do realizacji w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Instrument ten bazuje na stosowanym w latach 2007-2013 w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) i Wspólnej Polityki Rybołówstwa (WPRyb) podejściu LEADER i zachowuje jego podstawowe założenia.

Przedstawiamy Państwu pierwsze opracowania dot. nowej perspektywy finansowej w zakresie RKLS.

„Zasady realizacji instrumentu Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w Polsce”

"Wytyczne do opracowania lokalnych strategii rozwoju na lata 2014-2020. Podręcznik dla lokalnych grup działania"

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakładce „Fundusze Europejskie” (link do strony).


 

W dniu 21 marca br. w siedzibie Departamentu PROW UMWW odbyło się kolejne z cyklu szkoleń dla LGR działających na terenie Wielkopolski.
Na spotkaniu podsumowano realizację zasady „n+2” w 2013 r. na terenie województwa wielkopolskiego. Pani Dyrektor Emilia Dunal podziękowała członkom i pracownikom LGR za zaangażowanie w rozliczanie projektów. Wytężona praca Wielkopolan została doceniona również przez Instytucję Zarządzającą – na spotkaniu w MRiRW dnia 6 lutego br., Pani Dyrektor odebrała podziękowania z rąk ministra Kazimierza Plocke.
Ponadto na szkoleniu poruszono zagadnienia dotyczące bieżących spraw interpretacyjnych. W dalszym ciągu powtarzają się liczne błędy we wnioskach o płatność. Pojawiły się również nowe zagadnienia – dochodzenie należności i windykacja. Po raz kolejny poruszono kwestię aneksowania umów o dofinansowanie – z uwagi na zaostrzenie wytycznych dotyczących terminu realizacji inwestycji, każdy wniosek o aneks wymaga szczegółowego uzasadnienia. Omówiono również zagadnienia zgłaszane przez LGR.


Dziękujemy za udział w szkoleniu i owocną dyskusję. Poniżej załączono prezentacje i zdjęcia ze szkolenia.Fot. 1 Szkolenie dla Lokalnych Grup Rybackich

 

Fot. 2 Szkolenie dla Lokalnych Grup Rybackich

 

Fot. 1

Fot. 3 Szkolenie dla Lokalnych Grup Rybackich

 

Fot. 4 Szkolenie dla Lokalnych Grup Rybackich

 

Fot. 1

Fot. 5 Szkolenie dla Lokalnych Grup Rybackich


Prezentacje:

1. "Aneksowanie umów o dofinansowanie" Wioleta Piątek

2. "Błędy we wnioskach o płatność" Eliza Klósak

3. "Dochodzenie należności i windykacja" Barbara Pryczek-Socha

4. "Pozostałe zagadnienia związane z osią 4 PO RYBY" Karolina Szambelańczyk


 

W dniu 23 października br. w siedzibie Departamentu PROW UMWW odbyło się kolejne z cyklu szkoleń dla LGR działających na terenie Wielkopolski. Z uwagi na charakter poruszanych zagadnień – systemowych i związanych z bieżącą weryfikacją projektów, na spotkanie zostali zaproszeni zarówno członkowie organów LGR jak i pracownicy biur.
Pracownicy Departamentu przedstawili wnioski wynikające z procesu weryfikacji wniosków o dofinansowanie, wniosków o płatność, jak i dokumentacji związanej z przetargami publicznymi. Zaprezentowano także spostrzeżenia z zakresu kontroli na miejscu realizacji operacji. Uprzejmie prosimy o przekazanie  tych wniosków Beneficjentom w trakcie szkoleń organizowanych na terenie LGR, zawartych w załączonych prezentacjach, celem jeszcze lepszego usprawnienia procesu wydatkowania środków z PO RYBY.
W trakcie dyskusji poruszono także zagadnienia związane z realizacją zasady n+2, gdzie pracownicy Departamentu doprecyzowali stanowisko SWW w kwestii aneksowania umów. Aneksowanie terminu złożenia wniosku o płatność jest możliwe po wyczerpującym wyjaśnieniu przez Beneficjenta powodów opóźnienia realizacji operacji. Ponadto SWW przychyla się pozytywnie do próśb dotyczących podziału operacji na etapy i wcześniejszym rozliczeniu projektu w części zrealizowanej. W imieniu Pani Emilii Dunal Dyrektora Departamentu, pracownicy ponowili prośbę o pomoc Beneficjentom w przygotowaniu wniosków o płatność przez LGR, co z pewnością przyspieszy późniejszą weryfikację w samorządzie województwa.
Elementem dyskusji była także przyszła perspektywa finansowa. W 2014 r. Departament planuje organizację ogólnokrajowej konferencji poświęconej tej tematyce, na którą zostaną zaproszeni przedstawiciele wszystkich instytucji zaangażowanych w realizację osi 4 PO RYBY celem omówienia zagadnień związanych z kontynuacją działań zapoczątkowanych w  obecnej perspektywie.
Dziękujemy za udział w szkoleniu i owocną dyskusję. Poniżej załączono prezentacje i zdjęcia ze szkolenia.


Fot. 1 Szkolenie dla Lokalnych Grup Rybackich

 

Fot. 2 Szkolenie dla Lokalnych Grup Rybackich

 

Fot. 1

Fot. 3 Szkolenie dla Lokalnych Grup Rybackich

 

Fot. 4 Szkolenie dla Lokalnych Grup Rybackich

 

Fot. 1

Fot. 5 Szkolenie dla Lokalnych Grup Rybackich


Prezentacje:

1. "Kwalifikowalność kosztów, interpretacje przepisów, podejście do weryfikacji" Alina Werda

2. "Dobre i złe praktyki w trakcie realizacji projektów w ramach osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013" Barbara Pryczek-Socha

3. "Zaliczki, rozliczanie projektów, realizacja wskaźników" Katarzyna Nowak

4. "Błędy najczęściej popełniane podczas przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz braki w dokumentacji stwierdzone w toku kontroli przetargów w ramach PO RYBY 2007-2013" Karol Szkurat

5. "Kontrole w ramach PO RYBY 2007-2013" Anna Rębowiecka

Szanowni Państwo, uprzejmie informujmy, że w dniu 16 sierpnia br. wszelkie dokumenty od beneficjentów będą wyjątkowo przyjmowane w Sekretariacie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich –V piętro, pokój 513.

Uwaga!

Nastąpiła zmiana przepisów dotyczących wdrażania osi 4. Nowelizacja Rozporządzenia jest dostępna pod następującym adresem: http://www.poryby.umww.pl/legislacja/krajowa

 

Mamy zaszczyt poinformować Państwa, że dnia 11 kwietnia 2012 r. w sali konferencyjnej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWW, przy ul. Szyperskiej 14 w Poznaniu podpisano pięćdziesiątą umowę o dofinansowanie projektów z Beneficjentami    w ramach IV Osi Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.
W imieniu samorządu województwa wielkopolskiego umowy podpisała Pani Dyrektor Departamentu Emilia Dunal.

                                                                                                                         
Do chwili obecnej łącznie zawarto  54 umowy na kwotę dofinansowania  9 172 225,88 zł przy całkowitych kosztach operacji na poziomie 16 513 372,14 zł .
W działaniu 4.1.1 -  1  umowa na kwotę dofinansowania    76 689,90 zł.
W działaniu 4.1.2 -  14  umów na kwotę dofinansowania   2 303 008,60 zł.
W działaniu 4.1.3 -  29  umów na kwotę dofinansowania  3 321 673,76 zł.
W działaniu 4.1.4 -  wnioski zostały złożone w późniejszym terminie i są w trakcie weryfikacji.
W działaniu 4.1.5 -  6  umów na kwotę dofinansowania  2 779 144,24 zł.
W działaniu 4.2   -   4  umowy na kwotę dofinansowania   691 709,38 zł.


Poniżej przedstawiamy poradnik zawierający wskazówki i wyjaśnienia dotyczące procesu aplikowania o środki w ramach w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem Funkcjonowania LGR. Omawiany poradnik jest zbiorem wytycznych i zaleceń Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (UMWW) mających charakter niewiążący. Beneficjent sporządzając wniosek o dofinansowanie zobowiązany jest stosować się do przepisów unijnych i krajowych, zawartej umowy o dofinansowanie oraz aktualnych Instrukcji.

Pobierz plik


 

 

umww

 
Joomla Extensions powered by Joobi
Odsłon artykułów:
892484