Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

W dniu 14 sierpnia br. w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyło się szkolenie pt. „Opracowanie lokalnych strategii rozwoju na lata 2014 – 2020”. Spotkanie to było jednym z cyklu siedmiu jednodniowych, bezpłatnych szkoleń, które zorganizował Departament Rybołówstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy z Samorządami Województw.

    W dniach 23 – 25 czerwca br., w Tarnowie Podgórnym koło Poznania odbyło się Sympozjum pt. „Fundusze europejskie a zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich instytucji zaangażowanych we wdrażanie PO RYBY w Polsce. Spotkanie było kontynuacją inicjatywy zapoczątkowanej w październiku ubiegłego roku, podczas której przedstawiciele lokalnych grup rybackich, samorządów województw oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjęli ustalenia co do dalszej współpracy w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów rybackich.
    Spotkanie rozpoczęło się we wtorek 23 czerwca br. Zebranych gości powitał gospodarz sympozjum - Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Krzysztof Grabowski. Pan Marszałek podsumował wdrażanie PO RYBY w Wielkopolsce oraz podkreślił rolę funduszy unijnych w rozwoju województwa.
    Duże zainteresowanie wzbudziło wystąpienie przedstawiciela MRiRW Pana Szymona Marciniaka, który przedstawił postępy prac w przygotowaniu Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.
    Z uwagi na kończący się okres programowania 2007 – 2013, a także uruchomienie dodatkowych środków dla lokalnych grup rybackich wywiązała się dyskusja poświęcona opracowaniu lokalnych strategii rozwoju. Podsumowanie dotychczasowej działalności stowarzyszeń posłużyło za punkt wyjścia w debacie o planach i oczekiwaniach związanych z nową perspektywą finansową. LGR uczestniczące w spotkaniu potwierdziły, że kluczowym elementem w miarodajnym oszacowaniu potrzeb mieszkańców obszarów rybackich jest prawidłowe zdefiniowanie mocnych i słabych stron regionu. 
    Ostatni dzień spotkania poświęcono opracowaniu lokalnej strategii rozwoju oraz projektom grantowym, które będą stanowiły novum w funkcjonowaniu stowarzyszeń.
    Wszystkim obecnym na spotkaniu serdecznie dziękujemy za udział w sympozjum
i owocną dyskusję.