Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Szanowni Państwo,

W związku z koniecznością dochowania zasady „n+2” w roku 2014, o której mowa w art. 90 rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 223 z 15.08.2006 r.), zwracamy się z prośbą o przyspieszenie składania wniosków o płatność końcową w przypadku operacji, których realizacja została już zakończona.

Naszą prośbę kierujemy również do Beneficjentów, których dokumenty złożone do SWW w ramach rozliczenia końcowego projektu są w trakcie weryfikacji.

Powyższe umożliwi zintensyfikowanie działań polegających na weryfikacji i rozliczeniu operacji realizowanych w ramach osi priorytetowej 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa – a co za tym idzie poświadczenie większej liczby wydatków w ramach dochowania zasady „n+2” w bieżącym roku.


 

W dniach 9 i 10 października br. w miejscowości Trzebaw koło Poznania odbyło się ogólnokrajowe sympozjum pt. „INICJATYWA LEADER SZANSĄ ROZWOJU”, w którym udział wzięli przedstawiciele wszystkich instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu PO RYBY 2007-2013, tj. przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Fundacji FAPA oraz sieci FARNET, a także przedstawiciele samorządów województw i lokalnych grup rybackich z całej Polski.

Zaproszonych gości powitali gospodarze spotkania tj.: Pan Tomasz Bugajski – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz Pani Emilia Dunal – Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Uczestnicy sympozjum z zainteresowaniem śledzili prezentacje prelegentów. Pani Urszula Budzich - Tabor koordynator FARNET podkreśliła konieczność współpracy stowarzyszeń z instytucjami wdrażającymi program, ale również między samymi stowarzyszeniami. Natomiast Pan Profesor Walenty Poczta przedstawił prelekcję dotyczącą poprawy jakości życia na obszarach wiejskich oraz efektywnego wykorzystania zasobów rolnictwa i rybactwa dla zrównoważonego rozwoju kraju. Wiele emocji wywołało wystąpienie przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Z wielkim entuzjazmem spotkały się również prelekcje przedstawicieli Lokalnych Grup Rybackich ukazujące doświadczenia podczas wdrażania PO RYBY 2007 – 2013.

Podczas spotkania przedstawiciele lokalnych grup rybackich mieli okazję wymienić się doświadczeniami we wdrażaniu lokalnych strategii rozwoju i podzielili się tzw. dobrymi praktykami. Omówiono propozycje dotyczące usprawnienia systemu wdrażania programu PO RYBY, a także współpracę stowarzyszeń rybackich z samorządami województw w zakresie efektywnego wykorzystania środków finansowych dostępnych w perspektywie 2007-2013. Oparta na wiedzy i doświadczeniu dyskusja pozwoliła na wypracowanie wspólnych postulatów, które przesłano do MRiRW.

W trakcie spotkania miało miejsce uroczyste przekazanie statuetki „MASZOPERA” – symbolu przewodnictwa w Konwencie Polskich Lokalnych Grup Rybackich. Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka przekazała przewodnictwo w KONWENCIE PLGR Lokalnej Grupie Rybackiej „Obra-Warta” – należącej do Dolnośląsko-Lubusko-Wielkopolskiej Sieci LGR – na kolejny dziewięciomiesięczny okres sprawowania władzy i nadzoru.

Wszystkim obecnym na spotkaniu dziękujemy za udział w sympozjum i owocną dyskusję.

 

 

Fot. 1 "INICJATYWA LEADER SZANSĄ ROZWOJU", Trzebaw 2014 r.

Fot. 2 "INICJATYWA LEADER SZANSĄ ROZWOJU", Trzebaw 2014 r.

Fot. 1

Fot. 3 "INICJATYWA LEADER SZANSĄ ROZWOJU", Trzebaw 2014 r.

 

Fot. 4 "INICJATYWA LEADER SZANSĄ ROZWOJU", Trzebaw 2014 r.

Fot. 1

Fot. 5 "INICJATYWA LEADER SZANSĄ ROZWOJU", Trzebaw 2014 r.

Fot. 1

Fot. 6 "INICJATYWA LEADER SZANSĄ ROZWOJU", Trzebaw 2014 r.

Fot. 1

Fot. 7 "INICJATYWA LEADER SZANSĄ ROZWOJU", Trzebaw 2014 r.

Fot. 1

Fot. 8 "INICJATYWA LEADER SZANSĄ ROZWOJU", Trzebaw 2014 r.

Fot. 1

Fot. 9 "INICJATYWA LEADER SZANSĄ ROZWOJU", Trzebaw 2014 r.


 

Szanowni Państwo,

W dniu 18 października br. upłynął termin zgłaszania projektów realizowanych na terenie województwa wielkopolskiego przez Beneficjentów osi 4 PO RYBY w ramach KONKURSU „WIELKOPOLSKA RYBNA” ogłoszonego przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWW.

Wszystkim biorącym udział w konkursie dziękujemy za zainteresowanie i informujemy, iż rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca grudnia bieżącego roku, natomiast ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród laureatom przewidziane jest na początek roku 2015 r. podczas uroczystej Konferencji.

Więcej szczegółów wkrótce.


 

Szanowni Beneficjenci,

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie Beneficjent zobowiązany jest złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę wniosek o płatność wraz z wymaganymi dokumentami bezpośrednio Samorządowi Województwa.

Wnioski o płatność dotyczące realizacji operacji w ramach PO RYBY przyjmowane są w Kancelarii Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w Poznaniu na ulicy Szyperskiej 14 (parter budynku) w godzinach 7.30.-15.30.

Niejednokrotnie przyjęcie wniosku o płatność wiąże się z opieczętowaniem i powieleniem przez pracowników Kancelarii dużej ilości dokumentów, co znacznie utrudnia bieżącą pracę Kancelarii oraz sprawną obsługę Beneficjentów.

W związku z powyższym – zwracamy się z uprzejmą prośbą o:

  • nie zwlekanie ze złożeniem wniosku o płatność do ostatniego dnia miesiąca wskazanego w umowie o dofinansowanie

oraz

  • składanie wniosków o płatność w godzinach umożliwiających pracownikom Kancelarii sprawne przyjęcie dokumentów.

Z góry dziękujemy za wyrozumiałość.


 

Szanowni Państwo,

Z wielką radością ogłaszamy


KONKURS dla beneficjentów osi 4 PO RYBY


„WIELKOPOLSKA RYBNA”

na projekty zrealizowane ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego na terenie województwa wielkopolskiego.

Celem Konkursu jest wyróżnienie najciekawszych projektów, które przyczyniły się do podniesienia atrakcyjności obszarów rybackich, lepszego wykorzystania i ochrony zasobów lokalnych oraz rozwoju społeczno – gospodarczego.

Konkurs skierowany jest do beneficjentów osi 4 PO RYBY, którzy zrealizowali projekty na terenie województwa wielkopolskiego. Warunkiem udziału w konkursie jest zakończenie i rozliczenie projektu do dnia ogłoszenia konkursu.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie do dnia 18 października  br., wypełnionego formularza zgłoszeniowego, na którym opisany zostanie projekt wraz z dokumentacją fotograficzną.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w regulaminie konkursu.

W Konkursie przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Zachęcamy do udziału wszystkich zainteresowanych.


 

Oczekiwania rybactwa i wędkarstwa wobec nowej perspektywy finansowej Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020” omawiane były podczas konferencji prasowej, która 23 lipca br. odbyła się w sali Kolumnowej Sejmu RP.

Organizatorem spotkania po raz kolejny była Organizacja Producentów Ryb Jesiotrowatych.
W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Polskiego Związku Wędkarskiego, Związku Producentów Ryb oraz Polskiego Towarzystwa Rybackiego.

Konferencję otworzył Wicemarszałek Sejmu RP Cezary Grabarczyk, który podkreślił, że trud pracy rybaka to nie tylko połowy, ale także praca na rzecz ochrony środowiska i zachowywania zasobów ryb w akwenach wodnych.

Sekretarz stanu Kazimierz Plocke przedstawił stopień realizacji PO Ryby 2007-2013, na który przeznaczono 978,8 mln euro. Zwrócił uwagę, że ruszył on z dwuletnim opóźnieniem, ale dzięki zaangażowaniu wszystkich zainteresowanych dziś 93% środków zostało już zagospodarowanych, a 86% środków finansowych zostało już wypłaconych. Zapewnił ponadto, że 100% środków finansowych z PO Ryby 2007-2013 będzie wykorzystanych.

Odnosząc się do nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020, warto zwrócić uwagę, że Polska pod względem wielkości środków na politykę rybacką znajduje się na czwartym miejscu w Unii Europejskiej, za Hiszpanią, Francją i Włochami.

Nowy Program Operacyjny Rybactwo i Morze będzie miał siedem priorytetów. Łączna wartość środków unijnych i krajowych – przeznaczonych na jego realizację – wynosi około 703 mln euro. Nowymi komponentami programu są: rynek rybny, kontrola i egzekwowanie przepisów, gromadzenie danych oraz zintegrowana polityka morska.

Sekretarz stanu zapowiedział przeprowadzenie w końcu miesiąca konsultacji w zakresie podziału środków i zaprosił do nich wszystkie uczestniczące w dzisiejszym spotkaniu organizacje.

Więcej informacji oraz materiały ze spotkania znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

źródło: www.minrol.gov.pl


 

WNIOSEK O ANEKS – zmiana zakresu rzeczowego oraz terminu złożenia wniosku o płatność

Zgodnie z zapisami § 13 umowy o dofinansowanie, każda ze stron umowy ma prawo złożyć wniosek o dokonanie zmian w umowie, tj. wniosek o aneks do umowy, pod warunkiem, że proponowane zmiany nie spowodują:

  1. zwiększenia określonej w umowie kwoty pomocy;
  2. zmiany celu operacji;
  3. zmiany zobowiązania o niefinansowaniu operacji z udziałem innych środków publicznych, przyznanych w związku z realizacją tej operacji, z wyłączeniem przypadku współfinansowania ze środków własnych jednostek samorządu terytorialnego stanowiących dochody własne lub subwencję ogólną.


Zmiana umowy w formie aneksu wymagana jest w szczególności w przypadku:

  • zmian zakresu rzeczowego operacji lub etapu operacji w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji stanowiącym załącznik nr 1 do umowy;

(wniosek w tej sprawie Beneficjent składa najpóźniej w dniu złożenia wniosku o płatność, w przypadku niedotrzymania tego terminu, wniosek o zmianę umowy nie zostanie rozpatrzony pozytywnie, a Samorząd Województwa rozpatrzy wniosek o płatność zgodnie z postanowieniami zawartej umowy);

  • zmiany terminu złożenia wniosku o płatność.

(wniosek w tej sprawie Beneficjent składa najpóźniej w dniu złożenia wniosku o płatność, w przypadku niedotrzymania tego terminu, wniosek o zmianę umowy nie zostanie rozpatrzony pozytywnie).

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i koniecznością poświadczania przez Instytucję Zarządzającą zadeklarowanych do Komisji Europejskiej wydatków w ramach osi priorytetowej 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa – w przypadku otrzymania przez Beneficjenta zaliczki, termin na złożenie wniosku o płatność nie powinien być dłuższy niż:
•    9 miesięcy – w przypadku operacji obejmujących roboty budowlane, oraz
•    6 miesięcy – w pozostałych przypadkach.

Każdy złożony w tutejszym Departamencie wniosek o dokonanie zmian w umowie rozpatrywany jest indywidualnie, z uwagi na stopień złożoności realizowanej operacji, formy udzielenia przyznanej pomocy (zaliczka / refundacja), możliwości uregulowania proponowanych zmian na etapie wniosku
o dofinansowanie, itp.

Beneficjent składający wniosek o aneks zobowiązany jest szczegółowo uzasadnić zakres zmian w umowie, przedstawić realne przesłanki wydłużenia terminu złożenia wniosku o płatność, dostarczyć niezbędne dokumenty umożliwiające weryfikację proponowanych zmian, itp.

Termin złożenia wniosku o płatność wynika z zawartej umowy o dofinansowanie / aneksu do umowy i dla perspektywy finansowej 2007-2013 ostatecznie upływa w dniu 30 czerwca 2015 r.


 

 

 

umww

 
Joomla Extensions powered by Joobi
Odsłon artykułów:
906988