Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Szanowni Państwo

Uproszczenie i skrócenie procesu budowlanego dla większości inwestycji realizowanych na podstawie prawa budowlanego - to podstawowy cel przepisów przyjętych 10 lipca 2014 r. przez Komitet Rady Ministrów. Przewidywane regulacje wynikają z zapowiedzianych w exposé premiera zmian w procedurach budowlanych.

Projekt nowelizacji ustawy Prawo budowlane (wykaz prac Rady Ministrów UA37) przewiduje między innymi, że budowa jednorodzinnego budynku mieszkalnego o obszarze oddziaływania nie wykraczającym poza granice działki będzie możliwa na podstawie zgłoszenia z projektem budowlanym (dotychczas pozwolenie na budowę).

Do projektu budowlanego nie trzeba będzie załączać oświadczeń o zapewnieniu dostaw mediów, ani zarządcy drogi publicznej o możliwości połączenia działki z drogą (dla dróg niższej klasy). Liczniejszy będzie katalog obiektów oddawanych do użytkowania na podstawie zawiadomienia (bez konieczności uzyskiwania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie).
 
Nastąpią też zmiany w procedurze administracyjnej, w tym wprowadzenie terminu na wezwanie do uzupełnienia braków formalnych (14 dni). Skrócony zostanie termin udzielenia milczącej zgody na użytkowanie obiektu budowlanego z 21 do 14 dni i zlikwidowany obowiązek zgłoszenia zamierzonego terminu rozpoczęcia robót budowlanych. Jeśli inwestor jest jedyną stroną postępowania o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę to inwestor nie będzie musiał czekać na uprawomocnienie się decyzji o pozwoleniu na budowę.

źródło: www.mir.gov.pl


 

Szanowni Państwo.

Przedstawiamy Państwu kolejne dokumenty zawierające wytyczne Komisji Europejskiej w zakresie instrumentu „Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność” na lata 2014-2020.

Niniejsze wytyczne stanowią uzupełnienie do Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność w Europejskich Funduszach Strukturalnych i Inwestycyjnych.

Nie są one wiążące dla jakichkolwiek podmiotów zaangażowanych w realizację Funduszy EFSI ani dla Państw Członkowskich, niemniej zapewniają stosowne wskazówki i zalecenia, a ponadto odzwierciedlają najlepsze praktyki.

Wytyczne dotyczące Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (RLKS) zostały opublikowane, aby zapewnić wszystkim bezpośrednio zaangażowanym w lokalne grupy działania praktyczne narzędzia i sugestie do realizowania RLKS.

Dokument został opracowany przez lokalnych ekspertów w zakresie rozwoju i zredagowany przez Komisję Europejską. Swój wkład wnieśli również specjaliści, którzy brali udział w spotkaniach grup tematycznych.

Ww. wytyczne opublikowano z zamierzeniem ułatwienia realizacji rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność i zachęcania to stosowania dobrych praktyk.


1.    Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne

Wytyczne dla Państw Członkowskich i jednostek odpowiedzialnych za program


„Wytyczne dotyczące rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych”

(wersja 2: maj 2014 r.)

historia dokumentu:
wersja 1: kwiecień 2013 r.
wersja 2: maj 2014 r. (aktualizacje uwzględniające końcową wersję regulacji EFSI)

2.    Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne

Wytyczne dla Państw Członkowskich i Władz Programowych
Wytyczne dla Beneficjentów

„Wytyczne w sprawie Lokalnych Strategii Rozwoju Realizowanych Przez Społeczność dla Lokalnych Partnerów”

(wersja 1: maj 2014 r.)


 

W dniu 12 czerwca br. w siedzibie Departamentu PROW UMWW odbyło się kolejne spotkanie  przedstawicieli Lokalnych Grup Rybackich oraz pracowników oddziału PO RYBY w ramach cyklu szkoleń dla LGR działających na terenie Wielkopolski.

Na spotkaniu poruszono zagadnienia związane między innymi z kontrolami w miejscu realizacji operacji,  zaostrzeniem przepisów dot. zapłaty odsetek od wypłaconej zaliczki w przypadku niezłożenia wniosku o płatność oraz nowymi zasadami fakturowania. Omówiono również bieżące sprawy interpretacyjne oraz zagadnienia zgłaszane przez LGR.

Ponadto na szkoleniu poruszono zagadnienia dotyczące przyszłej perspektywy finansowej oraz współczynnika rybackości.

Dziękujemy za udział w szkoleniu i owocną dyskusję.

Poniżej prezentacje oraz zdjęcia ze szkolenia.

1)    „Kontrole w miejscu realizacji operacji w ramach PO RYBY 2007-2013” Anna Rębowiecka
2)    „Art. 189 ustawy o finansach publicznych” Eliza Klósak
3)    „Współczynnik rybackości w perspektywie finansowej 2014-2020” Karolina Szambelańczyk
4)    „Pozostałe zagadnienia” Karolina Szambelańczyk


Fot. 1 Szkolenie dla Lokalnych Grup Rybackich

 

Fot. 2 Szkolenie dla Lokalnych Grup Rybackich

 

Fot. 1

Fot. 3 Szkolenie dla Lokalnych Grup Rybackich

 

Fot. 4 Szkolenie dla Lokalnych Grup Rybackich

 

Fot. 1

Fot. 5 Szkolenie dla Lokalnych Grup Rybackich


 

Zmiany w VAT – nowe zasady wystawiania faktur

Szanowni Państwo

W dniu 1 stycznia 2014 r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy o podatku od towarów
i usług w zakresie dokumentowania sprzedaży, czyli odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług na terytorium kraju, eksportu towarów oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

W miejsce uchylonego art. 106 ww. ustawy wprowadzono art. 106a – 106q.

Nowe przepisy zmieniają m.in. terminy wystawiania faktur, elementy, jakie powinna zawierać faktura / faktura korygująca / nota korygująca, podmioty uprawnione do wystawiania faktur, itp.

Zgodnie z art. 106i fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, z zastrzeżeniem ust. 2 – 8.

Prawidłowo wystawiona faktura – w myśl art. 106e – powinna zawierać m.in.:

 1. datę wystawienia;
 2. kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który, w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
 3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
 4. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku;
 5. numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi,
 6. datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;
 7. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
 8. miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
 9. cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
 10. kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
 11. wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 12. stawkę podatku;
 13. sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
 14. kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 15. kwotę należności ogółem.


Zachęcamy Państwa do zapoznania się z nowelizacją powyższej ustawy w zakresie dokumentowania sprzedaży, gdyż wszystkie dokumenty wystawione niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa uznawane będą za dokumenty wadliwe.


 

W dniu 8 kwietnia 2014 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2014 r., poz. 379), która wprowadziła m. in. rozszerzenie art. 189 ww. ustawy.

W związku z powyższym w przypadku niezłożenia przez beneficjenta wniosku o płatność lub złożenie tego wniosku po terminie, od środków przekazanych w ramach zaliczki pozostałych do rozliczenia naliczane będą odsetki jak dla zaległości podatkowych – liczone od dnia przekazania zaliczki do dnia jej zwrotu lub złożenia wniosku o płatność.

Poniżej treść znowelizowanego artykułu.

Art. 189 ust. 3:

W przypadku niezłożenia wniosku o płatność na kwotę lub w terminie, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie ust. 4, od środków pozostałych do rozliczenia, przekazanych w ramach zaliczki, nalicza się odsetki jak dla zaległości podatkowych, liczone od dnia przekazania środków do dnia złożenia wniosku o płatność.

oraz ust. 3a - 3e o brzmieniu:

3a. W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 3, instytucja, która podpisała umowę
z beneficjentem, wzywa go do:
1) zapłaty odsetek lub
2) wyrażenia zgody na pomniejszenie kolejnych płatności
– w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

3b. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 3a, organ pełniący funkcję instytucji zarządzającej, instytucji pośredniczącej albo instytucji wdrażającej w rozumieniu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju albo organ pełniący funkcję instytucji zarządzającej lub pośredniczącej
w rozumieniu ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego
z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego wydaje decyzję o zapłacie odsetek określającą:
1) kwotę środków, od których nalicza się odsetki;
2) termin, od którego nalicza się odsetki, a także sposób ich zapłaty. Przepis art. 207 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

3c. Decyzji, o której mowa w ust. 3b, nie wydaje się, jeżeli przed jej wydaniem dokonano zapłaty odsetek oraz środki, od których te odsetki zostały naliczone, beneficjent rozliczył w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie ust. 4.

3d. Instytucja zarządzająca lub instytucja pośrednicząca mogą, na podstawie porozumienia lub umowy,
o których mowa w art. 27 i art. 32 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, upoważnić instytucję wdrażającą, będącą jednostką sektora finansów publicznych, do wydawania decyzji, o której mowa w ust. 3b.

3e. Od decyzji, o której mowa w ust. 3b, wydanej przez instytucję pośredniczącą lub instytucję wdrażającą,
o której mowa w ust. 3d, służy odwołanie odpowiednio do właściwej instytucji zarządzającej albo, jeżeli rozpatrywanie odwołań od decyzji instytucji wdrażającej zostało powierzone instytucji pośredniczącej
– instytucji pośredniczącej. W przypadku wydania decyzji w pierwszej instancji przez instytucję zarządzającą służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do tej instytucji.

Zwracamy Państwa uwagę na zapisy podpisanej z UMWW umowy o dofinansowanie w zakresie terminu zakończenia realizacji operacji oraz złożenia wniosku o płatność.


 

Szanowni Państwo

W dniu 23 maja 2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła Umowę Partnerstwa, tj. najważniejszy dokument określający strategię inwestowania nowej puli Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020 w zakresie trzech polityk unijnych – Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybołówstwa.

Dokument powstał na bazie Założeń Umowy Partnerstwa 2014-2020 przyjętych przez Radę Ministrów 15 stycznia 2013 roku. Przygotowując Umowę  wzięto pod uwagę zarówno zapisy unijnych
i krajowych dokumentów strategicznych, jak również dotychczasowe doświadczenia związane
z wdrażaniem perspektywy 2004-2006 oraz 2007-2013.

W dokumencie tym uwzględniono również opinie partnerów społecznych i gospodarczych oraz przygotowane na potrzeby procesu programowania analizy.

Umowa Partnerstwa przedstawia m.in.:

•    cele i priorytety interwencji w ujęciu tematycznym i terytorialnym wraz z podstawowymi wskaźnikami,
•    opis stopnia uzupełniania się działań finansowanych z Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybołówstwa,
•    układ programów operacyjnych,
•    zarys systemu finansowania oraz wdrażania.


Wskazane cele rozwojowe do 2020 roku, wskaźniki monitorujące ich realizację oraz zakres proponowanych interwencji stanowią punkt odniesienia do określania szczegółowej zawartości poszczególnych programów operacyjnych, zarówno krajowych, jak i regionalnych.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.


 

Szanowni Państwo

W dniu 20 maja br. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszono tekst Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (pobierz plik).

Rozporządzenie to jest trzecim i ostatnim aktem tworzącym Wspólną Politykę Rybołówstwa,

obok

•    Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 (pobierz plik)

oraz

•    Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1954/2003 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 i (WE) nr 639/2004 oraz decyzję Rady 2004/585/WE (pobierz plik)

Zachęcamy do zapoznania się z powyższymi dokumentami.


 

 

 

umww

 
Joomla Extensions powered by Joobi
Odsłon artykułów:
907045